Βασιλικό διάταγμα 769/72

ΒΔ 769/1972: Περί καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Πολιτικών Υπομηχανικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 769/1972: Περί καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Πολιτικών Υπομηχανικών, (ΦΕΚ 223/Α/1972), 12-12-1972.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παράγραφος 1 και 4 παράγραφος 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4564/1966 περί κυρώσεως πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου και αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και περί ρυθμίσεως θεμάτων των Δημοσίων Σχολών Υπομηχανικών.

 

2. Τις υπ' αριθμούς 1, 2, 3, 4 και 5 του 1972 Πράξεις του, κατά τις αυτές ως άνω διατάξεις, Συμβουλίου, ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δια της υπ' αριθμού 95293/10-09-1967 τριμερούς υπουργικής αποφάσεως.

 

3. Την υπ' αριθμόν 761/30-11-1972 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί των Δημοσίων Έργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργών,

 

αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

Εις τους πτυχιούχους των Ανωτέρων Σχολών Υπομηχανικών και τους εξομοιουμένους προς αυτούς κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4564/1966, επιτρέπεται η εκπόνησις μελετών μετά αυτοδύναμου υπογραφής τούτων, ως και η επίβλεψις έργων ως ακολούθως:

1. Συγκοινωνιακών Έργων, προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας μέχρι 1.500.000 δραχμών και εφ' όσον πρόκειται περί:

α) Συντηρήσεως και ανακαινίσεως Εθνικών και Επαρχιακών οδών ως και διανοίξεως αγροτικών και κοινοτικών τοιούτων, κατασκευής τεχνικών έργων, πλην λοξών, μέχρις ανοίγματος 8 m και τοίχων αντιστηρίξεως ύψους μέχρι 5 m.

β) Έργων χερσαίας ζώνης λιμένος, κρηπιδωμάτων και αποβαθρών μέχρις βάθους 2 m, υπό την προϋπόθεση ότι, δι' αμφοτέρας τις περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παρούσης παραγράφου, δεν απαιτείται ειδικός αντισεισμικός υπολογισμός ή ειδική εδαφοτεχνική μελέτη.

2. Υδραυλικών Έργων, προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας μέχρις 1.500.000 δραχμών εφ' όσον πρόκειται περί έργων προστατευτικών και μικρών διευθετήσεων χειμάρρων δι' αναχωμάτων ή συρματοπλεγμάτων, μικρών αρδευτικών έργων ως και απλών δικτύων υπονόμων και εσωτερικών δικτύων υδρεύσεως, άνευ αντλιοστασίων.

3. Οικοδομικών κατασκευών, προοριζομένων δια κατοικίας, καταστήματα ή Γραφεία:

α. Μέχρι 2 το πολύ ορόφων, ελευθέρου ύψους εκάστου μέχρι 4 m και άνευ προβλέψεως μελλοντικών τοιούτων, ήτοι μέχρι 2 επαλλήλων καθ' ύψος πλακών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας Β 160, αμφιέρειστων ή συνεχών, διατεταγμένων κατά τρόπον ώστε τα στατικά ανοίγματα να μη υπερβαίνουν τα 5,50 m και εδραζομένων επί φερόντων στοιχείων τοιχοποιίας ή δοκών, στηριζόμενων επί τοιχοποιίας ή υποστηλωμάτων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, θεμελιούμενων επί μεμονωμένων πεδίλων και ουχί πεδιλοδοκών, με διαστάσεις πλακών σε κάτοψη μέχρι 35 m και υπό την προϋπόθεση ότι η αντισεισμική ικανότης της κατασκευής ελέγχεται και εξασφαλίζεται, μη απαιτουμένου προς τούτο ακριβούς αντισεισμικού υπολογισμού, ου η μελέτη, οσάκις απαιτείται δέον να συντάσσεται και υπογράφεται υπό διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού. Τυχόν προβλεπόμενο ή υπάρχον υπόγειον δεν προσμετρείται εις τον αριθμόν των ορόφων, μόνον εφ' όσον το δάπεδον του, υπέρ αυτό, ορόφου, δεν υπέρκειται της μέσης στάθμης του περιβάλλοντος εδάφους πλέον του 1 m.

β. Εις περίπτωσιν επικαλύψεως της κατά τα ανωτέρω διωρόφου οικοδομής δια ξύλινης στέγης αντί πλάκας εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, οι υπομηχανικοί δικαιούνται της συντάξεως στατικής μελέτης και της αυτονόμου επιβλέψεως δια συνολικόν άνοιγμα στέγης (ζευκτού) μέχρις 8 m.

4. Αρχιτεκτονικής μελέτης και επιβλέψεως οικοδομικών εργασιών εις την περίπτωσιν προβλέψεως εν τη μελέτη προσθήκης ενός επί πλέον ορόφου, υπό την προϋπόθεση ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθεί και υπογραφή παρά διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

5. Τοπογραφικών εργασιών, αφορωσών εις τα, κατά τις προηγούμενες παραγράφους μελετώμενα υπό των περί ων το παρόν άρθρο πολιτικών υπομηχανικών, έργα ως και απλών τοπογραφικών αποτυπώσεων Πόλεων μέχρι εκτάσεως 150 στρεμμάτων και απλών επίσης τοπογραφικών αποτυπώσεων υπαίθρου μέχρις εκτάσεως 1.500 στρεμμάτων, εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ας απαιτείται αυτοτελής τριγωνισμός ή διορθώσεις σφαλμάτων δια της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων.

Εις τους αυτούς επί των Δημοσίων Έργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργούς, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 08-12-1972

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.