Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ύψη ορόφων και κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθαρόν ή ελεύθερον ύψος ορόφου ή διαμερίσματος καλείται ή κατακόρυφος απόστασις μεταξύ του δαπέδου πλήρως περατωμένου και της οροφής αυτού. Εις περίπτωσιν κεκλιμένης οροφής λαμβάνεται υπ' όψιν το μέσον ύψος, ήτοι το του ιδεατού ορόφου ή διαμερίσματος περικλείοντος των αυτόν όγκον άλλα με οριζόντια οροφή (Σχήμα 18).

 

2. Ύψος ορόφου καλείται ή κατακόρυφος απόστασις μεταξύ του δαπέδου αυτού και του δαπέδου του υπερκειμένου ορόφου ή της επικαλύψεως του δώματος. Εις περίπτωσιν στέγης ως ύψος του ανωτέρου ορόφου θεωρείται το ελεύθερον ύψος αυτού αυξημένο κατά 0,25 m. (Σχήμα 18)

 

3. Ύψος οικοδομής εις τινά όψιν αυτής καλείται ή κατακόρυφος απόστασις μεταξύ της βάσεως αυτής και της ανωτάτης επιφανείας του συμπαγούς στηθαίου, ή αττικού, ή κορωνίδας ή της επικαλύψεως της στέγης παρά την κυρία επιφάνεια της όψεως.

 

Ως βάσις της οικοδομής προκειμένου μεν περί της προσόψεως θεωρείται ή στάθμη του πεζοδρομίου στο μέσον της πρόσοψης προκειμένου δε περί πλαγίας ή οπίσθιας όψεως ή μέση στάθμη παρ αυτή της αντιστοίχου αυλής. (Σχήματα 18 και 19)

 

bd.9.8.55.18

 

Σχήμα 18: ΑΒ = οικοδομική γραμμή, Υ1 = ύψος της οικοδομής στην πρόσοψη, Υ2 = ύψος της οικοδομής στην οπίσθια όψη

 

bd.9.8.55.19

Σχήμα 19

 

4. Εις περίπτωσιν αετωμάτων, πυργίσκων, δωματίων κ.λ.π. υψωμένων υπέρ την γενική στάθμη της κορωνίδας ή του στηθαίου κ.λ.π. παρά την κυρία επιφάνεια της θεωρούμενης όψεως το σύνολον των προβολών των υπερεχόντων τούτων τμημάτων επί της κυρίας ταύτης επιφανείας μετασχηματίζεται εις ισοδύναμο ορθογώνιο έχον βάσιν τα μήκος της όψεως. Το ύψος του ορθογωνίου τούτου (μέσον ύψος των υπερεχόντων τμημάτων) μετά του ως ανωτέρω μετρούμενου ύψους αποτελεί, το ύψος του κτιρίου κατά την θεωρούμενη όψιν.

 

Όπου όμως ορίζεται μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος προσόψεως ή οιασδήποτε όψεως, το μέγιστον τούτο ύψος νοείται ως ανωτάτη επιτρεπομένη στάθμη καθ' όλον το μήκος της όψεως και ουχί ως μέσος όρος υψηλότερων και χαμηλότερων τμημάτων αυτής. (Σχήμα 20)

 

bd.9.8.55.20

Σχήμα 20

 

Α-Β: Ύψος του κτιρίου στην πρόσοψη μη υπολογιζόμενου του πυργίσκου Π, μετρούμενου ως ανωτέρω.

Επιφάνεια α-β-γ-δ = με επιφάνεια α-β111, ΑΒ+β11=ΑΒ1 = ύψος του κτιρίου στην πρόσοψη, συνυπολογιζόμενης και της εξοχής του πυργίσκου.

 

5. Επίπεδο ανωτάτου ύψους της οικοδομής ή ανώτατο ύψος της οικοδομής καλείται το οριζόντιο επίπεδο υπέρ το όποιον απαγορεύεται ή υπερύψωση της οικοδομής πλην. ειδικώς και περιοριστικά επιτρεπομένων προεξοχών ή εγκαταστάσεων αυτής. (Σχήμα 21)

 

bd.9.8.55.21

Σχήμα 21

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.