Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Θεμελιώδης κανόνας αντοχής των οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πάν οικοδόμημα επιβάλλεται να πληροί ως προς τις διαστάσεις των καθ' έκαστον στοιχείων του, ως προς την σύνθεση και σύνδεση τούτων μεταξύ των, ως προς το είδος, την ποιότητα και την αναλογίαν των υλικών, ως προς τον τρόπον εκτελέσεως της εργασίας και ως προς την επί του εδάφους έδρασή του, τους υπό της επιστήμης καθοριζόμενους κανόνας αντοχής και ασφαλείας και να ανταποκρίνεται προς τους ισχύοντας εν τη Χώρα συναφείς ειδικούς κανονισμούς.

 

2. Η αυτή απαίτησις ισχύει και δια πάσαν κατασκευήν ή εργασίαν εν γένει σχετιζόμενη είτε προς την θεωρούμενη οικοδομή είτε προς τις όμορους τοιαύτας.

 

3. Τα κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 αναφερόμενα στοιχεία, δέον να πληρούν τις κάτωθι συνθήκες:

 

Α. Ως προς την στατική επάρκεια.

 

Τις υπό των κειμένων ειδικών Κανονισμών απαιτούμενες δια φέροντα στοιχεία, εν ανυπαρξία δε τοιούτων Κανονισμών και εφόσον κατά την κρίσιν της Αρχής, δεν είναι, αυταπόδεικτος ή στατική επάρκεια αυτών, δέον αυτή να αποδεικνύεται επί τη βάσει επιστημονικών μεθόδων γενικώς παραδεδεγμένων.

 

Β. Ως προς την θερμομόνωση και υδροπερατότητα. Τις υπό των κειμένων ειδικών κανονισμών, δια κυρίους χώρους κατοικίας ή ασκήσεως επαγγέλματος απαιτούμενες δι' εξωτερικούς τοίχους ή δώματα, εν ανυπαρξία δε τοιούτων Κανονισμών και εφ' όσον ή επάρκεια των στοιχείων τούτων, ως προς την θερμομόνωση και την υδροπερατότητα, δεν είναι κατά την κρίσιν της Αρχής, αυταπόδεικτος, δέον αυτή να αποδεικνύεται επί τη βάσει επιστημονικών μεθόδων γενικώς παραδεδεγμένων.

 

Γ. Ως προς την ηχομόνωση.

 

Τις υπό των κειμένων ειδικών Κανονισμών απαιτούμενες εν ανυπαρξία δε τοιούτων και εφ όσον κατά την κρίσιν της Αρχής, τα θεωρούμενα στοιχεία δεν εμφανίζουν ως αυταπόδεικτους ικανοποιητικός τις συνθήκες ηχομονώσεως, δέον ή ηχομονωτική επάρκεια να αποδεικνύεται επί τη βάσει επιστημονικών μεθόδων γενικώς παραδεδεγμένων.

 

Από απόψεως ηχομονώσεως ελέγχονται:

 

α) Τα κτίρια ων οι χώροι διέπονται υπό των διατάξεων των αφορωσών την κατ' όροφο ιδιοκτησία.

β) Τα νοσοκομεία, ξενοδοχεία, και άσυλα, ορφανοτροφεία, ευαγή ιδρύματα κ.λ.π.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.