Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/50

Οδηγία 1992/50/ΕΚ: Για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οδηγία 1992/50/ΕΚ: Για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών, (EEL 209/1992), 24-07-1992.

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

 

Έχοντας υπόψη:

 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2 και το άρθρο 66,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

 

Εκτιμώντας:

 

ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά
ότι πρέπει να θεσπισθούν μέτρα για τη σταδιακή εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς μέχρι τις 31-12-1992, ότι η εσωτερική αγορά είναι ένας χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο είναι εξασφαλισμένη η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων,
ότι οι στόχοι απαιτούν τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών,
ότι η Λευκή Βίβλος για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα δράσης και ένα χρονοδιάγραμμα για την ελευθέρωση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, ενόσω αυτές δεν καλύπτονται ήδη από την οδηγία 1971/305/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26-07-1971 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων (4), ούτε από την οδηγία [ΕΟΚ] 1977/62/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21-12-1976 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών (5),
ότι η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται από όλες τις αναθέτουσες αρχές, κατά την έννοια της προαναφερομένης οδηγίας 1971/305/ΕΟΚ,
ότι πρέπει να αποφεύγονται τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, ότι συνεπώς οι παρέχοντες υπηρεσίες δύνανται να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα,
ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, των κανόνων για τις συνθήκες άσκησης ενός επαγγέλματος, υπό τον όρο ότι συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο,
ότι, για την εφαρμογή των κανόνων διαδικασίας καθώς και για λόγους ελέγχου, ο τομέας των υπηρεσιών προσδιορίζεται καλύτερα αν υποδιαιρεθεί σε κατηγορίες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες θέσεις μιας κοινής ονοματολογίας, ότι τα παραρτήματα και της παρούσας οδηγίας αναφέρονται στην ονοματολογία CPC (κοινή ταξινόμηση προϊόντων) των Ηνωμένων Εθνών,
ότι η ονοματολογία αυτή ενδέχεται να αντικατασταθεί στο μέλλον από μία κοινοτική ονοματολογία,
ότι είναι συνεπώς αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα ανάλογης αναπροσαρμογής της ονοματολογίας CPC στα παραρτήματα και ,
ότι η παροχή υπηρεσιών καλύπτεται από την παρούσα οδηγία μόνον εφόσον βασίζεται σε συμβάσεις,
ότι η παροχή υπηρεσιών επί άλλων βάσεων, όπως νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, ή συμβάσεις εργασίας, δεν καλύπτεται,
ότι δυνάμει του άρθρου 130 ΣΤ της συνθήκης η ενθάρρυνση της έρευνας και της ανάπτυξης αποτελεί μέσα για ενίσχυση των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ότι το άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων θα βοηθήσει την επίτευξη του στόχου αυτού,
ότι η συγχρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων δεν πρέπει να καλύπτεται από την παρούσα οδηγία,
ότι δεν καλύπτονται συνεπώς από την παρούσα οδηγία οι συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από εκείνες των οποίων οι καρποί ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της ιδίας δραστηριότητάς της με την προϋπόθεση ότι η παροχή υπηρεσιών αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή,
ότι οι συμβάσεις που αφορούν κτήση κυριότητας ή μίσθωση ακινήτων ή δικαιώματα επί ακινήτων παρουσιάζουν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν ακατάλληλη την εφαρμογή κανόνων σύναψης συμβάσεων,
ότι η σύναψη συμβάσεων για ορισμένες οπτικοακουστικές υπηρεσίες στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων διέπεται από παραμέτρους που καθιστούν την εφαρμογή των διαδικαστικών κανόνων της παρούσας οδηγίας μη ενδεδειγμένη,
ότι οι υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού συνήθως παρέχονται από φορείς ή πρόσωπα, τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται κατά τρόπο που δεν μπορεί να διέπεται από κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που καλύπτει η παρούσα οδηγία δεν περιλαμβάνουν τα μέσα της νομισματικής πολιτικής, της πολιτικής των συναλλαγματικών ισοτιμιών, του δημόσιου χρέους, της διαχείρισης των αποθεματικών και άλλες πολιτικές που συμπεριλαμβάνουν πράξεις επί τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων,
ότι, συνεπώς, οι συμβάσεις που αφορούν την έκδοση, αγορά, πώληση ή μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία,
ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες εξαιρούνται και αυτές από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας,
ότι στον τομέα των υπηρεσιών πρέπει να ισχύουν οι ίδιες παρεκκλίσεις που προβλέπονται και στις οδηγίες 1971/305/ΕΟΚ και [ΕΟΚ]1977/62/ΕΟΚ, όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια και το κρατικό απόρρητο καθώς και την προτεραιότητα άλλων κανόνων σχετικών με τη σύναψη συμβάσεων όπως οι κανόνες που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες, και οι κανόνες που αφορούν τη στάθμευση στρατευμάτων και τους διεθνείς οργανισμούς,
ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή ιδίως των άρθρων 55, 56 και 66 της συνθήκης,
ότι οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης ιδιοκτησιών, μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να περιλαμβάνουν έργα,
ότι, όπως προκύπτει από την οδηγία 1971/305/ΕΟΚ, μια σύμβαση θεωρείται ως σύμβαση δημοσίων έργων μόνον εφόσον ο σκοπός της συνίσταται στην εκτέλεση ενός έργου,
ότι, ωστόσο, εφόσον τα έργα αυτά γίνονται επικουρικά και δεν αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν το χαρακτηρισμό της σύμβασης ως σύμβασης δημοσίων έργων,
ότι οι κανόνες που αφορούν τις συμβάσεις υπηρεσιών και περιλαμβάνονται στην οδηγία [ΕΟΚ] 1990/531/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17-09-1990 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στους τομείς των υδάτων, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών(6), δεν πρέπει να επηρεασθούν από την παρούσα οδηγία,
ότι οι συμβάσεις οι οποίες μπορούν να παρασχεθούν από ένα και μοναδικό καθορισμένο φορέα είναι δυνατόν υπό ορισμένους όρους να εξαιρούνται, στο σύνολο ή εν μέρει, από την παρούσα οδηγία,
ότι η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να εφαρμόζεται για συμβάσεις η αξία των οποίων είναι μικρότερη από ένα συγκεκριμένο κατώτατο όριο, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι περιττές διατυπώσεις,
ότι το όριο αυτό μπορεί κατ' αρχήν να είναι το ίδιο με το όριο που ισχύει για τις συμβάσεις κρατικών προμηθειών,
ότι ο υπολογισμός της αξίας της σύμβασης, η δημοσιότητα και η μέθοδος αναπροσαρμογής των κατώτατων ορίων πρέπει να συμπίπτουν με τα καθοριζόμενα στις άλλες κοινοτικές οδηγίες περί συνάψεως δημοσίων συμβάσεων,
ότι, για την εξάλειψη των πρακτικών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, γενικότερα, και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς εκ μέρους υπηκόων άλλων κρατών μελών, ειδικότερα, είναι αναγκαία η βελτίωση της πρόσβασης των παρεχόντων υπηρεσίες στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων,
ότι η πλήρης εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να περιορισθεί, για μια μεταβατική περίοδο, στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών όπου οι διατάξεις της οδηγίας θα επιτρέψουν την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων αύξησης των διασυνοριακών συναλλαγών,
ότι οι συμβάσεις για τις άλλες υπηρεσίες πρέπει να παρακολουθούνται επί ένα ορισμένο διάστημα, πριν αποφασισθεί η πλήρης εφαρμογή της παρούσας οδηγίας,
ότι πρέπει να οριστεί ο μηχανισμός μιας τέτοιας παρακολούθησης,
ότι ο μηχανισμός αυτός πρέπει, παράλληλα, να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να λαμβάνουν γνώμη των στοιχείων που συγκεντρώνονται,
ότι οι κανόνες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστεροι προς τους κανόνες τους σχετικούς με τη σύναψη των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και των συμβάσεων δημοσίων έργων,
ότι οι κανόνες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που περιέχονται στις οδηγίες 1971/305/ΕΟΚ και [ΕΟΚ]1977/62/ΕΟΚ μπορούν να εφαρμόζονται με τις αναγκαίες αναπροσαρμογές ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά των συμβάσεων υπηρεσιών, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την επιλογή της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, τους διαγωνισμούς μελετών, τις εναλλακτικές προσφορές, τη νομική μορφή με την οποία ασκούν δραστηριότητες οι παρέχοντες υπηρεσίες, την επιφύλαξη της σύναψης ορισμένων δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, την εγγραφή σε μητρώα, την εξασφάλιση της ποιότητας κ.λ.π.,
ότι μπορεί να γίνεται χρήση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων αφού προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης στην περίπτωση που η προς παροχή υπηρεσία δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί με επαρκή σαφήνεια, ιδίως στον τομέα των διανοητικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα η σύμβαση να μην μπορεί να ανατεθεί κατόπιν επιλογής της καλύτερης προσφοράς σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις ανοιχτές και τις κλειστές διαδικασίες,
ότι οι κοινοτικοί κανόνες που αφορούν την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, των πτυχίων και των άλλων αποδεικτικών τυπικών προσόντων εφαρμόζονται όταν πρέπει να αποδειχθεί η κατοχή συγκεκριμένων προσόντων, για να επιτραπεί η συμμετοχή σε μια διαδικασία σύναψης σύμβασης ή σ' ένα διαγωνισμό μελετών,
ότι η επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας δεν απαιτεί αλλαγές στην επικρατούσα σε εθνικό επίπεδο κατάσταση, όσον αφορά τον ανταγωνισμό ως προς τις τιμές μεταξύ των προσώπων που παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες,
ότι η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να επανεξετασθεί το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία που καθορίζεται για την ενσωμάτωση των κανόνων σύναψης των συμβάσεων στο εθνικό δίκαιο,
ότι στην επανεξέταση πρέπει να συμπεριληφθεί και η δυνατότητα πλήρους εφαρμογής της οδηγίας σε ευρύτερο φάσμα συμβάσεων υπηρεσιών,

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

 

Τίτλος I: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Τίτλος II: Εφαρμογή σε δύο επίπεδα

 

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Τίτλος III: Επιλογή διαδικασιών σύναψης και κανόνες των διαγωνισμών μελετών

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

 

Τίτλος IV: Κοινοί κανόνες στον τεχνικό τομέα

 

Άρθρο 14

 

Τίτλος V: Κοινοί κανόνες δημοσιότητας

 

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

 

Τίτλος VI

 

Κεφάλαιο 1: Κοινοί κανόνες συμμετοχής

 

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

 

Κεφάλαιο 2: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

 

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

 

Κεφάλαιο 3: Κριτήρια σύναψης των συμβάσεων

 

Άρθρο 36

Άρθρο 37

 

Τίτλος VII: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 38

Άρθρο 38Α

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

 

Παράρτημα I

Παράρτημα II: Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών

Παράρτημα III: Υποδείγματα προκηρύξεων και ανακοινώσεων για τις συμβάσεις υπηρεσιών

Παράρτημα IV

 

Λουξεμβούργο, 18-06-1992.

 

Για το Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

Vitor Martins

 

(1) ΕΕC 23/1991, σελίδα 1 και ΕΕC 250/1991, σελίδα 4.

(2) ΕΕC 158/1991, σελίδα 90 και ΕΕC 150/1992.

(3) ΕΕC 191/1991, σελίδα 41.

(4) ΕΕL 185/1971, σελίδα 5. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία [ΕΟΚ] 1990/531/ΕΟΚ (ΕΕL 297/1990, σελίδα 1).

(5) ΕΕL 13/1977, σελίδα 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία [ΕΟΚ] 1990/531/ΕΟΚ (ΕΕL 297/1990, σελίδα 1).

(6) ΕΕC 297/1990, σελίδα 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.