Νόμος 1158/81 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Είδη παραβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πάσα, δι' υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως δυναμένης να καταλογισθεί, παράβασις των διατάξεων του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, εκ μέρους των ιδιοκτητών Σχολών, των Διευθυντών και των Καθηγητών, εκάστου εις τον τομέα αρμοδιότητος του, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα τιμωρούμενο, δια των εν στο άρθρο 19 προβλεπομένων ποινών.

 

2. Μεταξύ των παραβάσεων καταλέγονται ιδία:

 

α) Λειτουργία ιδιωτικής Σχολής άνευ αδείας.

 

β) Μη συμμόρφωσις της Σχολής προς τις εγγράφους οδηγίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών εν σχέσει προς την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεών της.

 

γ) Μη παράδοσις αρχείου.

 

δ) Μη εμπρόθεσμος συμπλήρωσις κενών θέσεων Διευθυντού και Καθηγητών.

 

ε) Εκπρόθεσμος υποβολή των δικαιολογητικών προσλήψεως διδακτικού προσωπικού, μαθητολογίου και κατάλογο των προαχθέντων, απορριφθέντων και ανεξεταστέων σπουδαστών.

 

στ) Παράνομος έκδοσις ή μη χορήγηση τίτλου σπουδών.

 

ζ) Παρεμπόδισις ασκήσεως ελέγχου υπό της εποπτευούσης αρχής.

 

η) Αδικαιολόγητος απουσία του Διευθυντού και των Καθηγητών της Σχολής, κατά τις ώρας λειτουργίας αυτής.

 

θ) Παρέκκλισις εκ του προγράμματος διδασκαλίας.

 

ι) Παράβασις διατάξεων περί επωνυμίας, προσωνυμίας, διαφημίσεως και γνωστοποιήσεως.

 

ι)α) Παράβασις των, κατά νόμον, στεγαστικών προϋποθέσεων των εποπτικών μέσων διδασκαλίας και εξοπλισμού εν γένει.

 

ι)β) Απασχόλησις διδακτικού προσωπικού άνευ νομίμου προσλήψεως.

 

ι)γ) Παράβασις διατάξεων περί διδάκτρων.

 

ι)δ) Μη τήρησις του Αρχείου - Βιβλίων.

 

ι)ε) Παράβασις επιτρεπομένου ορίου σπουδαστών, κατά τάξιν.

 

ι)στ) Παράβασις των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 15 του παρόντος.

 

ι)ζ) Παράβασις της διατάξεως της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του παρόντος.

 

ι)η) Μη υποβολή εις την αρμοδία Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμό και Επιστημών των διπλωμάτων και πτυχίων, εντός μηνός από της ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων των διπλωματικών και πτυχιακών εξετάσεων, προς επικύρωση.

 

ι)θ) Μη υποβολή αιτουμένων, υπό του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, υπηρεσιακών στοιχείων και δικαιολογητικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.