Νόμος 1360/83 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία υποδοχής επενδυτών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σχετική αίτηση, που συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα απαραίτητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιολογητικά και μελέτες. Με κοινή απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού είναι δυνατό να ανακαθορίζονται τα πιο πάνω δικαιολογητικά και μελέτες καθώς και το περιεχόμενό τους.

 

2. Για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

α. Η υπηρεσία υποδοχής επενδυτών παραδίδει σε κάθε ενδιαφερόμενο έντυπο ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, για την οποία ζητείται η άδεια. Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Το έντυπο ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο με ακρίβεια κατατίθεται στην υπηρεσία υποδοχής επενδυτών, η οποία σε δύο ημέρες από την κατάθεσή του δίνει στον ενδιαφερόμενο κατάλογο όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών και μελετών. Η ανακριβής συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παρέχει στη διοίκηση την ευχέρεια να ανακαλέσει την άδεια εγκατάστασης.

 

γ. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει τη σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά και τις μελέτες στην πιο πάνω υπηρεσία. Η υπηρεσία αυτή επικοινωνεί μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με όλες τις μέχρι τώρα αρμόδιες για τη χορήγηση ειδικής άδειας ή έγκρισης ή τη διατύπωση γνώμης αρχές ή υπηρεσίες, προς τις οποίες υποβάλλει ερώτημα για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας εγκατάστασης διαβιβάζοντας και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της σχετικής γνώμης.

 

δ. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο αρχή ή υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει τη γνώμη της στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας μέσα σε σαράντα ημέρες από τη λήξη του ερωτήματος. Η γνώμη αυτή θεωρείται θετική αν δεν περιέλθει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας μέχρι τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Η μη έγκαιρη υποβολή ή η αναιτιολόγητη διατύπωση της γνώμης αυτής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τους υπαίτιους υπαλλήλων των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών.

 

3. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει ή να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από τη λήψη και της τελευταίας, κατά το εδάφιο δ' της προηγούμενης παραγράφου, γνώμης ή την άπρακτη παρέλευση της, κατά το ίδιο εδάφιο, προθεσμίας των σαράντα ημερών. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, προκειμένου ν' αποφασίσει, δύναται να ζητά τη γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου (του νόμου [Ν] 1235/1982) του νομού όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η εξεταζόμενη επένδυση. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο απαντά εντός 30 ημερών. Για το ίδιο διάστημα αναστέλλεται η παραπάνω προθεσμία των εξήντα ημερών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.