Νόμος 1579/85 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Γενική ιατρική και άλλες νέες ειδικότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για δύο χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η ειδικότητα της γενικής ιατρικής χορηγείται και σε ανειδίκευτους γιατρούς που έχουν πενταετή ελεύθερη άσκηση της ιατρικής ή τριετή άσκηση της ιατρικής σε έμμισθη θέση αγροτικού ιατρείου, υγειονομικού σταθμού, ασφαλιστικού φορέα ή νοσοκομείου και μετά από εννεάμηνη ή δωδεκάμηνη εκπαίδευση αντίστοιχα.

 

Το περιεχόμενο και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των γιατρών αυτών, καθώς και ο αριθμός των ειδικευόμενων, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αυτής οι παραπάνω γιατροί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και έχουν τις υποχρεώσεις των υπόλοιπων ειδικευόμενων γιατρών του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983).

 

Όσοι από τους παραπάνω γιατρούς δεν υπηρετούν στις πιο πάνω υπηρεσίες λαμβάνουν τις αποδοχές των ειδικευόμενων γιατρών για το διάστημα της εκπαίδευσής τους.

 

Όσοι υπηρετούν αποσπώνται ως άμισθοι υπεράριθμοι στο νοσοκομεία ειδίκευσής τους. Ο αριθμός υπεράριθμων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 30% των οργανικών θέσεων ειδικευόμενων στη γενική ιατρική κάθε νοσοκομείου.

 

2. Μέχρι 30-06-1988 ο χρόνος έμμισθης υπηρεσίας γιατρών, που έχουν τίτλο ειδικότητας, σε μονάδες υγείας που παρέχουν υπηρεσίες σε θέματα τέως συναφών ειδικοτήτων που αναγνωρίζονται άγονες με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, μπορεί να αναγνωρίζεται και ως χρόνος άσκησης για ειδίκευση στην τέως συναφή ειδικότητα.

 

Για την τυχόν συμπλήρωση της άσκησής τους οι πιο πάνω γιατροί τοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988).

 

3. Μόνιμοι γιατροί του Δημοσίου, πλην των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μπορούν να τοποθετούνται για ειδίκευση με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, ως υπεράριθμοι άμισθοι.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των γιατρών αυτών κατά νοσοκομείο. Οι γιατροί του Δημοσίου, για να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι άμισθοι, παίρνουν προηγουμένως ισόχρονη προς την ειδίκευση εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές, μετά το τέλος της οποίας έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 120 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977 (ΦΕΚ 198/Α/1977) ή την υποχρέωση διετούς υπηρεσίας σε κέντρο υγείας ή νομαρχιακά νοσοκομεία.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού καθορίζεται ο τρόπος εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών τους.

 

4. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων.

 

5. Γιατροί, που καθίστανται ανίκανοι για άσκηση της ειδικότητάς τους, μπορούν να ασκηθούν ως άμισθοι υπεράριθμοι σε άλλη ειδικότητα. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Για την ανικανότητα αποφαίνεται η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή εξέτασης δημοσίων υπαλλήλων της περιφέρειας της κατοικίας του γιατρού.

 

6. Καθορίζονται ως ειδικότητες της οδοντιατρικής επιστήμης η γναθοχειρουργική και η ορθοδοντική και της ιατρικής επιστήμης η ιατρική της εργασίας. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, ρυθμίζονται το γνωστικό αντικείμενο, οι προϋποθέσεις μετεκπαίδευσης (ο προσδιορισμός των ειδικοτήτων αυτών), ο τρόπος και η διαδικασία απόκτησης της ειδικότητας, ο αριθμός των ιατρικών πράξεων, οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τους ασχολούμενους με το αντικείμενο των ειδικοτήτων αυτών μέχρι σήμερα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια της παραγράφου αυτής.

 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, μπορεί να καθορίζονται και άλλες ειδικότητες της οδοντιατρικής, καθώς και το γνωστικό τους αντικείμενο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.