Νόμος 1579/85 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Τίτλος υγειονομικών μονάδων, διασύνδεση, νοσοκομεία - κέντρα υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η χρήση των όρων Κέντρα Υγείας και Ιατρικό Κέντρο σε συνδυασμό ή όχι με οποιοδήποτε άλλο τίτλο ή επωνυμία γίνεται αποκλειστικά για υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από την Πολιτεία με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η χρήση των όρων σε τίτλο ή επωνυμία από κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαγορεύεται. Στην απαγόρευση υπάγονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται ή όχι από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα εφόσον έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τίτλους με τους συγκεκριμένους όρους, υποχρεώνονται σε διάστημα τριών μηνών από την δημοσίευση του νόμου αυτού να αφαιρέσουν τους όρους αυτούς από τον τίτλο τους. Με απόφαση του οικείου νομάρχη οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους σε νέα προθεσμία, με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

 
2. Στο άρθρο 16 του νόμου [Ν] 1397/1983 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 
{7. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά διατάγματα, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται με πρόταση του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού.}

 
3. Η έδρα και η περιοχή ευθύνης των περιφερειακών ιατρείων και τα αγροτικά ιατρεία και υγειονομικοί σταθμοί, που συγχωνεύονται σε κάθε κέντρο υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 20 του νόμου [Ν] 1397/1983, ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά την έκδοση της κοινής απόφασης σύστασης των κέντρων υγείας και μέχρι τις 31-12-1986. Η σύσταση των προσωρινών θέσεων και η κατάταξη των υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παραπάνω νόμου, γίνεται μετά την σύσταση των κέντρων υγείας με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 
4. Στο τέλος του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1397/1983 προστίθεται η φράση και επισκέπτονται τα περιφερειακά ιατρεία που λειτουργούν ορισμένες ημέρες και ώρες.

 
5. Νοσηλευτικά ιδρύματα του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 μπορούν να λειτουργήσουν και ως κέντρα υγείας ή κέντρα ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1397/1983.

 
6. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα, που λειτουργούν στον ίδιο νομό και ως κέντρα υγείας ή μη και δεν διαθέτουν γιατρούς ορισμένων ειδικοτήτων, επισκέπτονται ειδικοί γιατροί του νομαρχιακού νοσοκομείου σε τακτές ημέρες και ώρες, που καθορίζονται από τα διοικητικά συμβούλια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1397/1983. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διοικητικών συμβουλίων αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η διασύνδεση αυτή είναι λειτουργική.

 
7. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1397/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 
{Η πιο πάνω διασύνδεση είναι και λειτουργική, επιτρέπεται δε και μεταξύ νοσοκομείων δύο ή περισσοτέρων υγειονομικών περιφερειών, εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες περίθαλψης των ασθενών και η καλύτερη λειτουργία των νοσοκομείων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο πλην της παραγράφου 1 καταργήθηκε με το άρθρο 132 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.