Νόμος 1797/88 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εγγυοδοσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκτέλεση των προμηθειών απαιτούνται εγγύηση συμμετοχής, εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής.

 

Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.

 

2. Στον ανοιχτό και κλειστό διαγωνισμό απαιτείται πάντοτε εγγύηση συμμετοχής υπέρ του προμηθευτή για την αποδοχή της προσφοράς του.

 

3. Ο τύπος, τα ποσοστά των εγγυήσεων, το νόμισμα, ο χρόνος υποβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με τον ΚΠΔ και τους ΚΠΦ, που προβλέπονται στο άρθρο 11.

 

4. α) Για τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή τις ενώσεις τους, για τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους, για τις ενώσεις μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών, καθώς επίσης και για τις ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, τα ποσοστά της εγγύησης συμμετοχής είναι μειωμένα στο μισό των ποσοστών που προβλέπονται στη διακήρυξη.

 

β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα, τα ποσοστά των εγγυήσεων συμμετοχής είναι επίσης μειωμένα στο μισό των ποσοστών που προβλέπονται στη διακήρυξη, εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από πενήντα στα εκατό της τιμής προσφοράς.

 

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού απαιτείται η προσκόμιση από τις ενώσεις προμηθευτών, κατά την υποβολή της προσφοράς ή το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, πιστοποιητικού σκοπιμότητας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας.

 

6. Ως μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, για την εφαρμογή του νόμου αυτού, νοούνται οι μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Για την εφαρμογή αυτού του νόμου ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υποχρεούται να εκδίδει τις αναγκαίες πράξεις, εκτός εάν έχει εκδοθεί σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και τεχνολογίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.