Νόμος 1845/89 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Χάραξη και άσκηση πολιτικής στους τομείς της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η χάραξη και άσκηση της πολιτικής στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας.

 

2. Ειδικότερα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας ανήκει:

 

α) Ο προγραμματισμός της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας και οι προτάσεις για νομοθετική ρύθμιση, με βάση τα πορίσματά τους σχετικά με την ελληνική αγροτική οικονομία και την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, καθώς και το περιβάλλον,

 

β) η κατάρτιση και υλοποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού για την αγροτική έρευνα και τεχνολογία του Υπουργείου Γεωργίας.

 

γ) κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τις πιο πάνω δραστηριότητες και συμβάλλει στην πραγματοποίησή τους.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας μπορεί, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, να ανατίθενται απευθείας με σύμβαση έργου μελέτες και αξιολογήσεις σε ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, ειδικά γραφεία ή εταιρείες και γενικά σε νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να συνιστώνται ομάδες εργασίας από ειδικούς επιστήμονες για την παρακολούθηση της σύνταξης και αξιολόγησης καθώς και την εφαρμογή των πιο πάνω μελετών, εφ' όσον δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ιδρύματα αντίστοιχα του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Τα μέλη των ομάδων εργασίας μπορεί να λαμβάνουν αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών.

 

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ή άλλων οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας, μπορεί να συνιστώνται οργανισμοί ή εταιρείες στις οποίες μπορεί να μετέχουν το Δημόσιο, καθώς και άλλα νομικά πρόσωπα. Τα συνιστώμενα νομικά πρόσωπα λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με σκοπό την εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997).

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα αγροτικής έρευνας που διεξάγεται στο ΕΘ.Ι. ΑΓ.Ε. ή σε άλλα ιδρύματα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας, σχετικά με την κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, την πνευματική ιδιοκτησία και τα σήματα, η διαδικασία εκχώρησής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.