Νόμος 1849/89 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποιήσεις του αναγκαστικού νόμου 163/1967


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 9 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 163/1967 (ΦΕΚ 177/Α/1967), όπως συμπληρώθηκε προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Αν, παρά τις αναζητήσεις των υπηρεσιών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, δεν ανευρίσκεται ο δικαιούχος που έχει κληρωθεί ή ο νόμιμος επιλαχών αποκλεισμένου κληρούχου ή επιλαχόντα και σε κάθε περίπτωση μετά παρέλευση ενός έτους ή από την κλήρωση ή από τον αποκλεισμό κληρωθέντος, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δημοσιεύει πρόσκληση σε δύο εφημερίδες της Αθήνας και σε μία τοπική εφημερίδα από δύο φορές, θέτοντας προθεσμία εμφάνισης τριών μηνών από την τελευταία δημοσίευση, μετά την παρέλευση της οποίας η κληρωθείσα κατοικία μεταβιβάζεται στους επόμενους δικαιούχους σύμφωνα με τον κανονισμό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2963/1954 (ΦΕΚ 195/Α/1954), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για το χρονικό διάστημα από την παραλαβή της χρήσης της κατοικίας ή του διαμερίσματος με συμφωνητικό παραλαβής μέχρι το μήνα στον οποίο ανάγεται η πρώτη από τις παραπάνω δόσεις, καταβάλλεται από τον κληρούχο δόση που αναλογεί σε κάθε μήνα, η οποία προσδιορίζεται κατά την εκτίμηση των υπηρεσιών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.}

 

3. Στο τέλος των διατάξεων του άρθρου 11 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 163/1967 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα προστίθεται παράγραφος, ως εξής

 

{Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να θεωρήσει ενιαίο έργο την κατασκευή οικισμού στον αυτό χώρο, που κατανεμήθηκε σε περίοδο χρονικής διάρκειας τριών χρόνων σε δύο ή περισσότερες εργολαβίες και οι κληρούχοι του οικισμού αυτού να χρεωθούν για τις κληρούμενες κατοικίες με το μέσο όρο του κόστους, που προκύπτει από τον αναλογισμό του επί μέρους κόστους των δύο ή περισσότερων εργολαβιών, στις οποίες ανατέθηκε η ανέγερση του οικισμού.}

 

4. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1641/1986 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας μπορεί με απόφασή του να διορθώνει μονομερώς μεταγραφείσες πράξεις συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας, που αφορούν στους οικισμούς του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και με βάση τις διορθώσεις αυτές ή και γι' άλλους ειδικούς λόγους να ανακαλεί λανθασμένα οριστικά παραχωρητήρια και να εκδίδει διορθωμένα. Τα έξοδα των παραπάνω μεταβολών βαρύνουν αποκλειστικά τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

 

3. Για τα οριστικά παραχωρητήρια που επανεκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος και για εκείνα που ανακλήθηκαν ως άκυρα, λόγω μη υπογραφής των πρωτοτύπων, ως έναρξη των προθεσμιών των διατάξεων των παραγράφων 9 και 10 το άρθρου 9 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 163/1967 λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης του αρχικού παραχωρητηρίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.