Νόμος 1882/90 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Κίνητρα επενδύσεων στις εμπορικές επιχειρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε η υπ' αριθμόν [Α] 1055503/10177/Β0012/ΠΟΛ1119/1989 (ΦΕΚ 388/Β/1989) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος ποσό μέχρι και είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών των εμπορικών επιχειρήσεων των χρήσεων 1989 έως 1991 (οικονομικά έτη 1990 έως 1992), που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση επενδύσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας, διπλάσιας αξίας από το ποσό του σχηματιζόμενου αφορολόγητου αποθεματικού και οι οποίες θα αρχίσουν μέσα στα έτη 1990 έως 1992 αντίστοιχα και θα ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.