Νόμος 1882/90 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ΣΤ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 99/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ΣΤ) Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης:

 

α) ο επιτηδευματίας που διατηρεί κέντρο διασκέδασης ή κατάστημα γενικά που υπόκειται σε αγορανομική κατάταξη, ανεξάρτητα από την κατηγορία ένταξής του. Κατ' εξαίρεση, τα παραδοσιακά καφενεία που λειτουργούν σε οικισμούς μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων εντάσσονται σε κατηγορία τήρησης βιβλίων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού,

 

β) ο συνεταιρισμός επιτηδευματιών,

 

γ) ο επιτηδευματίας που πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα στα εκατό (60%) από χονδρικές πωλήσεις ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό,

 

δ) η κοινοπραξία επιτηδευματιών, κατ' εξαίρεση, η κοινοπραξία επιτηδευματιών που ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών έργων και τα καθαρά κέρδη της προσδιορίζονται κατ' ειδικό τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος, μπορεί να τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας αδιάφορα από το ποσό των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της,

 

ε) ο επιτηδευματίας, που στο αντικείμενο των εργασιών του περιλαμβάνεται και η πώληση καλλυντικών, οπτικών, παιχνιδιών, λουλουδιών, φυτών, κρυστάλλων, πορσελανών, γυαλικών, ειδών οικιακής χρήσης τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, ειδών δώρων, μουσικών οργάνων πάσης φύσεως, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, σιδηρικών, ειδών κιγκαλερίας, φωτογραφικών και κινηματογραφικών ειδών, οργάνων γυμναστικής, κοσμημάτων γενικά, ειδών χρυσοχοΐας και αργυροχοΐας και

 

στ) ο επιτηδευματίας, που στο αντικείμενο των εργασιών του περιλαμβάνεται και η εκμετάλλευση εργαστηρίου ή παρασκευαστήριου ειδών ζαχαροπλαστικής και συναφών ειδών.}

 

2. Στο άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 99/1977 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και βιβλίο απογραφών εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του παρόντος Κώδικα. Κατ' εξαίρεση, απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή, μόνο για τις απογραφές 31-12-1990 και 31-12-1991, ο επιτηδευματίας που τα ακαθάριστα έσοδά του, σε κάθε μία από τις διαχειριστικές περιόδους 1/1-31/12/1990 και 1 /1-31/12/1991, δεν ξεπέρασαν το ποσόν των 50.000.000 δραχμών, εκτός από εκείνον που είχε υποχρέωση να συντάξει απογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 1642/1986.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 99/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Όταν χρησιμοποιείται ταμειακή μηχανή για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών μετρητοίς ή και επί πιστώσει από τους επιτηδευματίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας, η ταινία αυτής θεωρείται ως στέλεχος των αποδείξεων αυτών, αν αποτυπώνονται σ' αυτήν όλες οι ενδείξεις που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα για τις αποδείξεις αυτές, εκτός από την αναγραφή και ολογράφως του ποσού της αμοιβής.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 99/1977 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{9. Δεν θεωρούνται φορολογικά στοιχεία με κάθε υπόχρεο, ο οποίος:

 

α) δεν έχει εκπληρώσει ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από παρακρατούμενους φόρους εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, τέλη χαρτοσήμου γενικά, εισφορές του νόμου [Ν] 4169/1961 (ΦΕΚ Α/81/1961), του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1066/1980 (ΦΕΚ 183/Α/1980) και του αναγκαστικού νόμου [Ν] 112/1967 (ΦΕΚ 147/Α/1967), από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου και από πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, όταν το σύνολο των υποχρεώσεών του αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις, ξεπερνά τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών, ή

 

β) δεν έχει υποβάλει δηλώσεις απόδοσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και φόρο μερισμάτων.}

 

5. Η περίπτωση η' του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 99/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η) Ρυθμίζει διαφορετικά τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και των ειδικών στοιχείων και ορίζει διαφορετικά τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η ταινία της ταμειακής μηχανής δύναται να θεωρείται ως στέλεχος των αποδείξεων και των ειδικών στοιχείων αυτών, για όλους τους υπόχρεους ή για κατηγορίες μόνο αυτών, σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής.}

 

6. Στο τέλος του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 99/1977 προστίθεται νέα περίπτωση ι)η', ως εξής:

 

{ι)η) Απαλλάσσει από την τήρηση βιβλίου απογραφών της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα κατηγορίες επιτηδευματιών σε ολόκληρη τη Χώρα ή σε τμήματα αυτής.}

 

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 01-01-1991.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.