Νόμος 1882/90 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου εκτάκτου προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Δημόσιου τομέα παρατείνονται αυτοδικαίως ως την 30-09-1990, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων [Ν] 1735/1987, 1835/1989 και 1874/1990 ή άλλων ειδικών διατάξεων. Από τη ρύθμιση αυτήν εξαιρείται το προσωπικό που έχει προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών καθώς και με συμβάσεις έργου, η κατάσταση του οποίου ρυθμίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου.

 

2. Ως την 30-04-1990 όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να κοινοποιήσουν στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης πίνακα των συμβάσεων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξη παντός υπευθύνου.

 

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβούλων και, εν ελλείψει τούτων, του διοικούντος συλλογικού οργάνου του οικείου νομικού προσώπου, και ως την 30-09-1990:

 

α) Καταγράφεται κατά φορέα και ειδικότητα ο αριθμός του προσωπικού του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας.

β) Ιδρύονται νέες κενές θέσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αορίστου χρόνου, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες που προκύπτουν από την πιο πάνω καταγραφή.

γ) Καθορίζονται οι κενές θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

 

4. Μέχρι την 30-09-1990 κινείται η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων της περίπτωσης γ' της προηγούμενης παραγράφου. Η διαδικασία αυτή θα στηριχθεί σε πανελλήνια δημόσιο διαγωνισμό, στον οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν και οι συμβασιούχοι του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, με πρόσθετο προσόν την προϋπηρεσία τους και ανεξαρτήτως ανώτατου ορίου ηλικίας πρόσληψης.

 

5. Με τα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθορίζονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων:

 

α) Οι κάθε είδους όροι προκήρυξης, διεξαγωγής και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού της παραγράφου 4.

β) Τα απαιτούμενα προσόντα των δυνάμεων να διαγωνισθούν.

γ) Η τοποθέτηση των επιτυχόντων στις θέσεις που καταλαμβάνουν.

δ) Η προσαύξηση της συνολικής βαθμολογίας ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας της παραγράφου 4.

ε) Κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 4.

 

6. Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 5, είναι δυνατόν να παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης για τη ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου.

 

7. Οι κατά την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου υφιστάμενες συμβάσεις του προσωπικού που έχει προσληφθεί στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Δημόσιου του Δημοσίου Τομέα για την κάλυψη εποχιακών αναγκών, καθώς και συμβάσεις του προσωπικού με μίσθωση έργου παρατείνονται αυτοδικαίως ως την 31-05-1990. Ως την ημερομηνία αυτήν και με βάση τη διαδικασία της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου προσδιορίζεται ο αριθμός των συμβασιούχων του προηγούμενου εδαφίου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών και με βάση τον προσδιορισμό αυτόν, εξειδικεύονται τα άτομα των οποίων οι συμβάσεις μετατρέπονται στη συνέχεια αυτοδικαίως σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που λήγουν την 30-09-1990. Κατά τα λοιπά ισχύουν και ως προς αυτούς, κατ' αναλογία, όλες οι διατάξεις των παραγράφων 2 - 6 του παρόντος άρθρου.

 

8. Η παράταση των συμβάσεων των παραγράφων 1 εδάφιο α' και 7 δεν μετατρέπει τις συμβάσεις αυτές σε αορίστου χρόνου, μετά δε τη λήξη ισχύος τους λύονται αυτοδικαίως χωρίς άλλη διατύπωση και δίχως καμία αποζημίωση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.