Νόμος 1892/90 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρέχονται εκπτώσεις από τα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων του άρθρου 2 του νόμου αυτού, που είναι εγκατεστημένες ή μεταφέρονται ή ιδρύονται στις περιοχές Β, Γ και Δ του άρθρου 3 αυτού του νόμου, εφόσον πραγματοποιήσουν νέες παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος μέχρι την 31-12-2004.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 της παραγράφου 13 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992).

 

2. Τα ποσοστά των αφορολογήτων εκπτώσεων επί της αξίας των νέων παραγωγικών επενδύσεων που πραγματοποιούνται από την 01-07-1990, καθώς και τα ποσοστά των ετήσιων καθαρών κερδών, μέχρι τα οποία μπορεί να φθάσει η αφορολόγητη έκπτωση, κλιμακώνονται κατά περιοχή ως εξής:

 

α. Για όλες τις κατηγορίες επενδύσεων, πλην εκείνων που αναφέρονται στην επόμενη περίπτωση (β):

 

Περιοχές

Ποσοστό αφορολόγητης έκπτωσης επί της αξίας της επένδυσης

Ποσοστό ετήσιων κερδών μέχρι του οποίου μπορεί να φθάσει η αφορολόγητη έκπτωση

Β'

60%

60%

Γ'

75%

75%

Δ'

90%

90%

Θράκη

100%

100%

 

β. Για τις επενδύσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ξενώνων, ενοικιαζομένων διαμερισμάτων και κατασκηνωτικών κέντρων (camping).

 

Περιοχές

Ποσοστό αφορολόγητης έκπτωσης επί της αξίας της επένδυσης

Ποσοστό ετήσιων κερδών μέχρι του οποίου μπορεί να φθάσει η αφορολόγητη έκπτωση

Β'

40%

60%

Γ'

55%

75%

Δ'

70%

90%

Θράκη

100%

100%

 

3. Σε περίπτωση που η επένδυση ή τμήμα αυτής έτυχε επιχορήγησης, η επένδυση αυτή δεν μπορεί να υπαχθεί στο καθεστώς των αφορολόγητων εκπτώσεων.

 

4. Για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη βιομηχανική περιοχή Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως του νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων, που ισχύει για τις επενδύσεις της περιοχής Β.

 

Για τις επενδύσεις, που πραγματοποιούνται στις Βιομηχανικές Περιοχές Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως των περιοχών Β', Γ' και Δ', σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων, που ισχύει για τις επενδύσεις των περιοχών Γ', Δ' και της Θράκης αντίστοιχα.

 

5. Για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αυτού του νόμου, που πραγματοποιούν επενδύσεις στην περιοχή Β και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3, ισχύει το καθεστώς των αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Γ.

 

Για τις επιχειρήσεις του άρθρου 2, που πραγματοποιούν στην περιοχή Α επενδύσεις των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 9, καθώς και για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης (κ)β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που πραγματοποιούν επενδύσεις στην περιοχή Α, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων που ισχύει για την περιοχή Γ. Για τις ίδιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις περιοχές Β και Γ παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων των περιοχών Γ και Δ αντίστοιχα.

 

Για τις επιχειρήσεις τεχνικών εταιρειών της περίπτωσης (κ)δ), ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία εδρεύουν, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Β.

 

Για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (ι)δ) και (κ)α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, καθώς και για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισμού υγείας, χιονοδρομικών κέντρων, συνεδριακών κέντρων, γηπέδων γκολφ και λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνων), στην περιοχή Α', παρέχονται τα ποσοστά αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Γ'. Για τις ίδιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις λοιπές περιοχές παρέχονται τα ποσοστά αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Δ', πλην της Θράκης για την οποία παρέχονται τα ποσοστά της περιοχής αυτής.

 

Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν επενδύσεις ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, σύμφωνα με την περίπτωση (λ)β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, σε οποιαδήποτε περιοχή συμπεριλαμβανομένης και της Α' παρέχονται τα ποσοστά αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Γ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 32 και 33 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 

6. Για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή Α' και πραγματοποιούν επενδύσεις εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού παραγωγής τους, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Β', υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α. Οι επενδύσεις να αφορούν αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού παραγωγής της μονάδας τηρουμένων των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 84/1984 ή άλλων περιοριστικών διατάξεων που αφορούν την ίδρυση - επέκταση κ.λ.π. βιομηχανιών και βιοτεχνιών στην περιοχή Α'.

 

β. ο εγκαθιστώμενος εξοπλισμός να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.

 

γ. Με την επένδυση να μην προκαλείται πρόσθετη, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

 

δ. Υπαγωγή μιας επιχείρησης στα κίνητρα των αφορολόγητων εκπτώσεων για εκσυγχρονισμό ενός αυτοτελούς τμήματος της παραγωγικής μονάδας ή ενός αυτοτελούς τμήματος συγκεκριμένης παραγωγικής της διαδικασίας στην περίπτωση που η παραγωγική μονάδα διαθέτει περισσότερες παραγωγικές διαδικασίες, μπορεί να γίνει μόνο μετά την παρέλευση τριετίας από την ολοκλήρωση προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού στο ίδιο τμήμα της παραγωγικής μονάδας ή της ίδιας παραγωγικής διαδικασίας στην περίπτωση που η παραγωγική μονάδα διαθέτει περισσότερες παραγωγικές διαδικασίες, που έχει τύχει του κινήτρου αυτού ή κινήτρου επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου.

 

Η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων ελέγχεται από Επιτροπή, που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η οποία εκδίδει και τη σχετική βεβαίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994) και με την περίπτωση α' της παραγράφου 34 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.