Νόμος 1892/90 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Προστασία μισθωτών προβληματικών επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μισθωτοί επιχειρήσεων, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ο Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΑΕ), εφ' όσον καταγγελθεί η σχέση εργασίας τους ανεξάρτητα από την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, δικαιούνται να επιλέξουν, με έγγραφη δήλωση του νόμου 1599/1986, που υποβάλλεται στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της καταγγελίας της σχέσης εργασίας τους:

 

α) την επιδότησή τους από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, ως ανέργων ή

β) την ένταξή τους στα ειδικά προγράμματα του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού για την επαγγελματική επανακατάρτισή τους ή

γ) την αυτοαπασχόλησή τους.

 

Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω δηλώσεως θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν την επιδότησή τους, ως ανέργων.

 

2. Όσοι επιλέξουν την υπό στοιχείο β' περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου:

 

α. δικαιούνται να λαμβάνουν υπό μορφή ειδικού επιδόματος για ένα δωδεκάμηνο από τη λύση της εργασιακής τους σχέσης στο τέλος κάθε μήνα ποσό ίσο με το μέσο όρο των τακτικών αποδοχών τους του προηγούμενου έτους, όχι όμως μεγαλύτερο των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών:

 

β. συνεχίζεται για όλο το δωδεκάμηνο η ασφάλισή τους στους οικείους οργανισμούς κύριας ασφάλισης για όλους του κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως εργαζόμενοι, καθώς και στους οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης, βαρυνόμενοι οι ίδιοι με τις προς αυτούς εργατικές εισφορές, ο χρόνος δε αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978.

 

γ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής επανακατάρτισής τους κατ' επιλογή τους μεταξύ των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων που ανταποκρίνονται στα προσόντα τους και θα τεθούν υπόψη τους ως εμφανίζοντα ζήτηση εργασίας:

 

δ. υποχρεούνται να αποδεχθούν υποδεικνυόμενη μέσα στο δωδεκάμηνο νέα θέση εργασίας που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2961/1954.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο του νόμου [Ν] 1965/1991.

 

3. Σε όσους επιλέξουν την υπό στοιχείο γ' περίπτωση προκαταβάλλεται εφ' άπαξ το σύνολο των δώδεκα μηνιαίων ειδικών επιδομάτων, αφού εκπεσθεί το ποσό που αντιστοιχεί στον προεξοφλητικό τόκο που ισχύει κάθε φορά για τα ετήσια ομολογιακά δάνεια του Δημοσίου.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

Όσοι παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει η υπουργική απόφαση υποχρεούνται να επιστρέψουν το σύνολο του εφ' άπαξ κτηθέντος ποσού.

 

4. Άρνηση συμμετοχής στα προγράμματα, πλημμελής παρακολούθηση τούτων καθώς και άρνηση αποδοχής υποδεικνυόμενης κατά τα ανωτέρω θέσης εργασίας συνεπάγονται διακοπή της περαιτέρω καταβολής του ειδικού μηνιαίου επιδόματος.

 

5. Από το καθαρό ποσό του ειδικού επιδόματος των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος παρακρατείται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) κατά την καταβολή του στους δικαιούχους. Με την παρακράτηση αυτήν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό αυτών των αμοιβών. Αυτός που παρακράτησε το φόρο υποχρεούται να τον αποδώσει εφάπαξ, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στην αρμόδια για τη φορολογία του δημόσια οικονομική υπηρεσία. Ο δικαιούχος μπορεί να περιλάβει το ποσό αυτών των αμοιβών στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, για να φορολογηθεί, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, με τις γενικές διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955. Στην περίπτωση αυτήν, από το φόρο που προκύπτει στο συνολικό του εισόδημα εκπίπτει ο φόρος που παρακρατήθηκε από το ποσό αυτών των αμοιβών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 1947/1991.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.