Νόμος 1892/90 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις του νόμου 1386/1983


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχείρηση, που έχει αναστείλει ή διακόψει τη λειτουργία της για οικονομικούς λόγους, ή είναι σε κατάσταση παύσης πληρωμών ή έχει πτωχεύσει ή τεθεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών ή υπό προσωρινή διαχείριση ή υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής ή παρουσιάζει έκδηλη οικονομική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, υποβάλλεται στην προβλεπόμενη από τα άρθρα 9 και 10 του νόμου αυτού εκκαθάριση, ύστερα από απόφαση του εφετείου της έδρας της επιχείρησης, εκδιδόμενη με βάση τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1386/1983 και έπειτα από αίτηση πιστωτή ή πιστωτών, εκπροσωπούντων το 20% των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της.

 

Ως παύση πληρωμών για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λογίζεται η τουλάχιστον επί εξάμηνο μη πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ίση ή μεγαλύτερη από το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης και πάντως μεγαλύτερη από το ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών. Ειδικά για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις το ανωτέρω κατώτατο όριο ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ποσό των εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) δραχμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991), διόρθωση Σφαλμάτων στο (ΦΕΚ 6/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 

2. Η αμοιβή του εκκαθαριστή καθορίζεται από το εφετείο της έδρας της Επιχείρησης κατά την εκδίκαση της αιτήσεως της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση, που ο εκκαθαριστής διορίσθηκε από το εφετείο μετά από υπόδειξη πιστωτών, που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων, τότε η αμοιβή του καθορίζεται με συμφωνία των πιστωτών αυτών και του εκκαθαριστή και σε περίπτωση μόνο διαφωνίας, καθορίζεται η αμοιβή αυτή από το εφετείο, είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991). Διόρθωση Σφαλμάτων στο (ΦΕΚ 6/Α/1992).

 

3. Κατά τη διανομή των προϊόντων της εκκαθάρισης της επιχείρησης προτιμώνται οι απαιτήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και των τραπεζών, που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1386/1983, όπως ισχύει, κατατάσσονται δε στην Ε τάξη των γενικών προνομίων του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

4. Από την επόμενη ημέρα της υποβολής της αίτησης στο εφετείο για τη θέση της επιχείρησης υπό εκκαθάριση απαγορεύεται η αναγκαστική εκτέλεση, η λήψη παντός ασφαλιστικού μέτρου και η κήρυξη της πτώχευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991). Διόρθωση Σφαλμάτων στο (ΦΕΚ 6/Α/1992).

 

5. Με τη δημοσίευση της απόφασης του εφετείου της παραγράφου 1 λύονται αυτοδικαίως όλες οι υφιστάμενες σχέσεις εργασίας των εργαζομένων στην υπό εκκαθάριση επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991). Διόρθωση Σφαλμάτων στο (ΦΕΚ 6/Α/1992).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 181 περίπτωση δ' του νόμου [Ν] 3588/2007 (ΦΕΚ 153/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.