Νόμος 1892/90 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Σύσταση μονάδων στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, συνιστώνται στα υπουργεία μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής.

 

2. Σκοπός των συνιστώμενων μονάδων είναι η ενίσχυση του επιτελικού έργου των αρμόδιων υπουργείων στη στρατηγική σχεδίαση, χάραξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής στον τομέα ευθύνης τους, η τεχνική υποστήριξη των καθ' ύλην αρμόδιων υπηρεσιών των υπουργείων στην ιεράρχηση των στόχων τους και στη λειτουργική διασύνδεσή τους με τη γενική κυβερνητική πολιτική, η πρακτική εναρμόνιση και συνοχή της λειτουργίας των υπουργείων, μέσω της προγραμματικής ενότητας των δραστηριοτήτων τους, η σχεδίαση ανανεωτικών πρωτοβουλιών και η συνολική αξιολόγηση των επί μέρους τομέων της ακολουθούμενης δημόσιας πολιτικής.

 

3. Οι μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής υπάγονται απευθείας στον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος καθορίζει τις κατευθύνσεις και τους γενικούς στόχους του έργου τους. Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από κοινού μπορούν να αναθέτουν στις μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής των υπουργείων τη μελέτη θεμάτων της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής που προϋποθέτουν διυπουργικές προσεγγίσεις.

 

4. Οι συνιστώμενες μονάδες στελεχώνονται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, από αποσπώμενους σ' αυτές υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερης εμπειρίας και γνώσης, και από ειδικό επιστημονικό προσωπικό, που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα των υπαλλήλων και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού καθορίζονται για κάθε υπουργείο με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

 

Στο προσωπικό των μονάδων στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής χορηγείται ειδικό επίδομα προσέλκυσης και παραμονής κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989.

 

5. Σε κάθε μονάδα στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής συνιστάται μία θέση προϊσταμένου διευθυντή. Η θέση αυτή καλύπτεται με ειδικό επιστήμονα που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Μπορεί επίσης να καλύπτεται με απόσπαση υπαλλήλου φορέα του δημόσιου τομέα ή με ανάθεση καθηκόντων σε μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλο του οικείου υπουργείου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συνδρομή των προσόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988).

 

6. Στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης συνιστάται:

 

α. Μονάδα Τραπέζης Πληροφοριών και

β. Μονάδα Κρατικής Ταινιοθήκης.

 

Η στελέχωση των μονάδων αυτών γίνεται με προεδρικό διάταγμα με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Την ευθύνη του τρόπου οργάνωσης των πιο πάνω μονάδων την έχει η Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών.

 

7. α. Οι αρμοδιότητες, που προβλέπονται στα τμήματα τύπου και δημοσίων σχέσεων των νομαρχιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 411/1989 (ΦΕΚ 19/Α/1989), και αφορούν στους τομείς ενημέρωσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις κρατικές υπηρεσίες, την κάλυψη γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος, τις σχέσεις με τον τοπικό τύπο και τη ραδιοτηλεόραση, ως και την πλήρη ενημέρωση του νομάρχη και της κεντρικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Τύπου και πληροφοριών, μεταφέρονται στο εξής στα κατά τόπους γραφεία τύπου και πληροφοριών των νομαρχιών ως και του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν βάσει των κειμένων διατάξεων και υπουργικών αποφάσεων υπό τη διοίκηση και εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. Οι αρμοδιότητες και σχέσεις με τους αντιπροσώπους ξένων κρατών, παραμένουν στο τμήμα δημοσίων σχέσεων των νομαρχιών.

 

β. Με αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας, η διάρθρωση και τοποθέτηση του προσωπικού, ο ορισμός προϊσταμένου και κάθε άλλη λειτουργική αρμοδιότητα των γραφείων τύπου και πληροφοριών.

 

γ. Η διοικητική και οικονομική εποπτεία των γραφείων τύπου και πληροφοριών εσωτερικού ασκείται αποκλειστικά από τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών. Ο έλεγχος της λειτουργίας και της αποδοτικότητάς τους ως υπηρεσιακής μονάδας ανήκει στον αρμόδιο Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης και στους νομάρχες, όπως ισχύει για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες όλων των υπουργείων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.