Νόμος 1963/91 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα διατηρούμενα από 01-01-1984 και με τα επιδόματα της παραγράφου 1 περίπτωση ι)δ' του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1505/1984 περιλαμβάνεται και το επίδομα οδοιπορικών εξόδων της παραγράφου 2 περίπτωση β' του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 828/1978. Το πιο πάνω επίδομα, όπως και το επίδομα ετοιμότητας, που διατηρήθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1643/1986, καταβάλλονται σε όλους τους αγροτικούς γιατρούς (υπόχρεους, με θητεία, μόνιμους), που υπηρετούν σε αγροτικά ιατρεία, περιφερειακά ιατρεία, υγειονομικούς σταθμούς, κέντρα υγείας και στους αγροτικούς γιατρούς, που υπηρετούν με οποιονδήποτε τρόπο σε νοσοκομεία. Στους αγροτικούς γιατρούς, που ανατίθεται προσωρινά, η εξυπηρέτηση των κατοίκων άλλων ιατρείων, το επίδομα οδοιπορικών εξόδων καταβάλλεται στο διπλάσιο.

 

2. Οι πρόσθετες αποδοχές των εδαφίων α' και γ' της παραγράφου 2 της υπ' αριθμόν οίκοθεν Α3Α/15230/02-10-1989 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 732/Β/1989), που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α/1990), καταβάλλονται στους αγροτικούς γιατρούς κάθε μήνα από την ανάληψη υπηρεσίας και για όσο χρονικό διάστημα αυτοί υπηρετούν στην οργανική τους θέση.

 

Τα κίνητρα, που καθιερώθηκαν με την πιο πάνω κοινή απόφαση, δεν ισχύουν:

 

α) για τους οπλίτες γιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 67/1968,

β) για τους γιατρούς του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

3. Αγροτικοί γιατροί αγροτικών ιατρείων, υγειονομικών σταθμών, περιφερειακών ιατρείων και κέντρων υγείας μπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπηρεσιακών αναγκών και για όσο χρονικό διάστημα αυτές υφίστανται, να αποσπώνται σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία, αγροτικά ιατρεία και υγειονομικούς σταθμούς, ή να ορίζονται μέλη υγειονομικών επιτροπών ή ελεγκτές γιατροί ή αναπληρωτές υγειονομικών γιατρών σε ιατρικά καθήκοντα. Σε περιπτώσεις που ανακύπτει οποιαδήποτε αποζημίωση αυτή βαρύνει το φορέα, στον οποίο υπάγεται ο γιατρός.

 

4. Αγροτικοί γιατροί, που υπηρετούν με οποιονδήποτε τρόπο σε νοσοκομεία, μπορούν να εφημερεύουν σε αυτά. Επίσης οι αγροτικοί γιατροί, που υπηρετούν σε περιφερειακά ιατρεία και κέντρα υγείας, μπορούν να εφημερεύουν στα κέντρα υγείας τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα και εξαιρέσιμες ημέρες.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ο αριθμός των εφημεριών ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης των γιατρών της παρούσας παραγράφου. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από 01-09-1990.

 

5. Καθιερώνεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τρίμηνη υποχρεωτική εκπαιδευτική πρακτική εξάσκηση των υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου γιατρών σε νοσοκομεία του νομού, όπου θα διορισθούν. Το ανωτέρω τρίμηνο προσμετράται στο χρόνο υπηρεσίας υπαίθρου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 67/1968 και αναγνωρίζεται ως χρόνος ειδικότητας 3 μηνών στη Γενική Ιατρική, άρχεται δε από την επόμενη της ανάληψης καθηκόντων εργάσιμη ημέρα. Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια εκπαιδευτικών αντικειμένων - χρόνου παραμονής στους επί μέρους τομείς - εκπαιδευτών.

 

6. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναγνώριση χρόνου άσκησης σε ιατρική ειδικότητα, εκτός της πιο πάνω (5) παραγράφου, που χρονικά συμπίπτει με το χρονικό διάστημα εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 67/1968.

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του νόμου 1579/1985 ισχύει αναδρομικά από 23-12-1985, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για τους γιατρούς πτυχιούχους ιατρικών σχολών του εξωτερικού, που αναγνωρίζονται ως ισότιμες στην Ελλάδα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.