Νόμος 2065/92 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Αντικατάσταση διατάξεων του νόμου [Ν] 1969/1991


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

 

{1. Τα εισπραττόμενα από τους μετόχους της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου μερίσματα, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.}

 

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1969/1991 καταργούνται.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1969/1991, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Τα κέρδη, που διανέμονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο στους μεριδιούχους, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, εφόσον προκύπτουν από την πώληση κινητών αξιών σε τιμές ανώτερες από τις τιμές κτήσεως και γενικώς από πηγές, το εκ των οποίων προερχόμενο εισόδημα τυγχάνει φορολογικής απαλλαγής ή έχει φορολογηθεί με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.}

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1969/1991 καταργούνται και οι παράγραφοι 7 και 8 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 5 και 6.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.