Νόμος 2065/92 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Κατάταξη φορολογουμένων - Φορολογικές κλίμακες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 (ΦΕΚ 202/Α/1973), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:

 

{1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες τέσσερις (4) κατηγορίες. Για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

 

α) Σύζυγο του κληρονομουμένου,

β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκουσίως ή δικαστικώς έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικώς έναντι και των δύο γονέων),

γ) ανιόντες πρώτου βαθμού.

 

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Αναλογών φόρος

1.500.000

-

-

1.500.000

-

3.500.000

5

175.000

5.000.000

175.000

15.000.000

15

2.250.000

20.000.000

2.425.000

Υπερβάλλον

25

-

-

-

 

Ειδικά, σε περίπτωση κτήσης περιουσίας με κληρονομία ή κληροδοσία, που οι δικαιούχοι της είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου, εφόσον η αξία της κληρονομικής μερίδας είναι:

 

α) μέχρι και 5.000.000 δραχμές, ο αναλογών φόρος μειώνεται κατά 60% και

β) από 5.000.001 έως και 20.000.000 δραχμές, ο αναλογών φόρος μειώνεται κατά 30%.

 

Οι πιο πάνω διατάξεις, που προβλέπουν μείωση του φόρου για τα ανήλικα παιδιά του κληρονομουμένου, δεν εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου (ή προίκας), καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους κατά το άρθρο 1509 αστικού κώδικα [Π]

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

 

α) Κατιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών,

β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών,

γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε,

δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού,

ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς) και

στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου.

 

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Αναλογών φόρος

1.100.000

-

-

1.100.000

-

3.900.000

10

390.000

5.000.000

390.000

15.000.000

20

3.000.000

20.000.000

3.390.000

Υπερβάλλον

35

-

-

-

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

 

α) Πατριούς και μητριές,

β) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου,

γ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς - νύφες).

 

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Αναλογών φόρος

500.000

-

-

500.000

-

4.500.000

10

900.000

5.000.000

900.000

15.000.000

35

5.250.000

20.000.000

6.150.000

Υπερβάλλον

50

-

-

-

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλο εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομουμένου ή εξωτικό:

 

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Αναλογών φόρος

300.000

-

-

300.000

-

4.700.000

35

1.645.000

5.000.000

1.645.000

15.000.000

50

7.500.000

20.000.000

9.180.000

Υπερβάλλον

65

-

-

-

 

2. Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών, κληρονόμων που υπάγονται στις Α και Β κατηγορίες, εκπίπτεται και δεν φορολογείται ποσό διπλάσιο προς το αφορολόγητο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) η κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία αποτελείται, κατά το μισό τουλάχιστον της αξίας της, από γεωργικά ή κτηνοτροφικά περιουσιακά στοιχεία, με συνυπολογισμό και όλων των προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών που συστάθηκαν από τον κληρονομούμενο προς τον κληρονόμο ή κληροδόχο,

 

β) ο κληρονομούμενος ασχολιόταν κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες,

 

γ) ο κληρονόμος είναι ανήλικος ή ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες και

 

δ) η περιουσία περιέρχεται σε κατιόντες ή ανιόντες ή σύζυγο του κληρονομουμένου.

 

Προκειμένου για κληρονόμους ή κληροδόχους με αναπηρία τουλάχιστον 67%, ο φόρος που αναλογεί στη μέχρι 20.000.000 δραχμές αξία της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας μειώνεται κατά 60%.}

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, στις οποίες η επαγωγή της κληρονομιάς έγινε από 01-01-1992 και μετά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.