Νόμος 2065/92 - Άρθρο 70

Άρθρο 70


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 2000/1991 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Ο υπουργός, στην εποπτεία του οποίου υπάγεται ο υπό αποκρατικοποίηση φορέας του Δημοσίου, ή ο Υπουργός Οικονομικών, ως μέτοχος, όταν η πλειοψηφία των μετοχών της υπό αποκρατικοποίηση εταιρείας ανήκει στο Δημόσιο, μπορεί ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης να συνομολογεί, ως εκπρόσωπος του ελληνικού Δημοσίου, απευθείας σύμβαση, με ή χωρίς διαγωνισμό, ή με οποιονδήποτε οίκο συμβούλων, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες αναγκαίες για την πραγματοποίηση της αποκρατικοποίησης. Οι υπηρεσίες αυτές ενδεικτικά είναι: μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού, χρηματοοικονομική, νομικές συμβουλές, τεχνικές συμβουλές, οργανωτικές συμβουλές, συμβουλές στον τομέα επικοινωνίας και προβολής, κ.λ.π. Απαραίτητα στοιχεία της συμβάσεως είναι η περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών του οίκου, ο καθορισμός του τρόπου αμοιβής του, και η διάρκεια ισχύος της συμβάσεως, η οποία μπορεί να παρατείνεται. Η σύμβαση και οι τυχόν τροποποιητικές συμφωνίες υποβάλλονται σε σχέδιο στη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποίησης προς έγκριση, η οποία υποχρεούται να αποφασίσει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της από την υποβολή τους, άλλως τα υποβληθέντα σχέδια θεωρούνται εγκεκριμένα. Με τον ίδιο τρόπο είναι επίσης δυνατή η σύναψη σύμβασης παροχών των παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενων υπηρεσιών με ημεδαπό ή αλλοδαπό οίκο συμβούλων για το εν γένει εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των κέντρων πληροφορικής, του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των τραπεζών του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 και της παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1585/1986. Στην περίπτωση αυτή η σχετική σύμβαση συνομολογείται με τον υπουργό στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το κέντρο πληροφορικής, η δημόσια υπηρεσία ή ο φορέας, κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. Οι διαφορές εκ της συμβάσεως μεταξύ των συμβαλλομένων υπάγονται στη δικαιοδοσία των ελληνικών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.}

 

Οι αμοιβές και δαπάνες των αναδόχων διάθεσης των μετοχών και των Οργανισμών που θα αναλάβουν τη διάθεση των μετοχών στο εξωτερικό του υπό αποκρατικοποίηση φορέα βαρύνουν το προϊόν πωλήσεως των μετοχών και καταβάλλονται συμψηφιστικά κατά την απόδοσή του.

 

Οι πάσης φύσεως δαπάνες,που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,επιβαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ή τον προϋπολογισμό του φορέα.

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 09-06-1992.

 

Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποίησης μπορεί να συγκροτεί επιτροπές παρακολούθησης, παραλαβής και εγκρίσεως πληρωμών για το έργο συμβούλων εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2257/1994 (ΦΕΚ 197/Α/1994) και την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2302/1995 (ΦΕΚ 74/Α/1995).

 

2. Μετά το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 2000/1991 προστίθεται άρθρο, με αριθμό 15Α, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 15Α

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παραταθεί για άλλους έξι μήνες, μπορεί να καταργηθούν όλες ή μερικές από τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που περιορίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, καθώς και εκείνες που προβλέπουν όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της άδειας σκοπιμότητας, για την ίδρυση, επέκταση, βελτίωση και γενικά μεταβολή ή λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης παραγωγής ή εμπορίας κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, με εξαίρεση τις διατάξεις που κρίνονται απόλυτα αναγκαίες και σχετίζονται με θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας, πολεοδομίας, φορολογίας, προστασίας του περιβάλλοντος, αρχαιολογίας, βιομηχανίας, προστασίας του περιβάλλοντος, αρχαιολογίας, βιομηχανίας, μηχανολογικών εγκαταστάσεων εν γένει ή προβλέπουν ότι οι ασκούντες ορισμένη δραστηριότητα, από αυτές, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να έχουν συγκεκριμένα προσόντα και ιδίως τίτλους σπουδών ή επαγγελματικής ικανότητας.

 

2. Τα διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων, η οποία επιλαμβάνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση είτε μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπουργού είτε μετά από εισήγηση ενός από τα μέλη της.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.