Νόμος 2081/92 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Συμπλήρωση και τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του νόμου 1929/1991


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη παράγραφο 1)α του άρθρου 4 του νόμου 1929/1991 μετά τη λέξη Τεχνολογίας προστίθεται η πρόταση που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1)β του ίδιου του άρθρου 4 του νόμου 1929/1991 προστίθεται παράγραφος η οποία έχει ως εξής:

 

{Στα παραπάνω ακίνητα απαγορεύεται σε ζώνη πλάτους είκοσι (20) m αριστερά και είκοσι (20) m δεξιά του άξονα του αγωγού, κάθε είδους δόμηση και σε ζώνη πλάτους τεσσάρων (4) m αριστερά και τεσσάρων (4) m δεξιά από τον άξονα αυτού, η κατασκευή κάθε είδους υπογείων εγκαταστάσεων, η τοποθέτηση παράλληλα ή κάθετα κάθε είδους σωληνώσεων, οι οποίες απαιτούν εκσκαφή πάνω από 0,50 m, η ανόρυξη φρεάτων ή τάφρων, η δημιουργία νέων αγροτικών οδών, η φύτευση δένδρων, των οποίων το ριζικό σύστημα εισχωρεί σε βάθος μεγαλύτερο των 0,60 m, καθώς και η αλλοίωση της μορφολογίας της επιφανείας του εδάφους με οποιονδήποτε τρόπο.}

 

3. Στην παράγραφο 1)δ του άρθρου 4 του νόμου 1929/1991 η πρόταση Αν παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του ακινήτου και προκαλούνται ζημιές στα τυχόν επικείμενα κτίσματα, δένδρα, φυτά και καρπούς αναδιατυπώνονται ως εξής:

 

{Αν παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του ακινήτου ή προκαλούνται ζημιές στα τυχόν επικείμενα κτίσματα δένδρα ή φυτά και καρπούς}

 

Επίσης στην παράγραφο 1)δ του ίδιου άρθρου και μετά από τις λέξεις εγκαταστάσεις επ' αυτού, προστίθεται διάταξη ορίζουσα, όπως και για τις απαγορεύσεις και δεσμεύσεις των ακινήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1)β του άρθρου αυτού.

 

4. Στην παράγραφο 1 υπό στοιχείο ε' του άρθρου 4 του νόμου 1929/1991, διαγράφεται η τελευταία πρόταση που προστίθεται νέα, που έχει ως εξής:

 

{Για την αναγνώριση των δικαιούχων απαιτείται ο, κατά την έχουσα εν προκειμένω εφαρμογή διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, διπλωματούχος μηχανικός, να συντάξει:

 

α) κτηματολογικό διάγραμμα των εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β' της παρούσας παραγράφου και

β) τον οικείο κτηματολογικό πίνακα, που περιλαμβάνει τα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στη διάταξη του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του ιδίου παραπάνω νομοθετικού διατάγματος.}

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 1929/1991 μετά από τη λέξη αποζημίωση προστίθεται η πρότασης εφόσον αυτές έχουν χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστες.

 

6. Οι υπουργικές πράξεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση του νόμου 1929/1991, μεταγράφονται στις μερίδες των κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου αναγνωρισθέντων δικαιούχων στα κατά τόπους αρμόδια υποθηκοφυλακεία.

 

7. Οι συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου ισχύουν από τότε που άρχισε να ισχύει ο νόμος 1929/1991.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.