Νόμος 2081/92 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 και οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1571/1985, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η άδεια εμπορίας διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

 

α) Άδεια Α

 

Άδεια εμπορίας για όλη τη χώρα για πετρελαιοειδή προϊόντα πλην των προϊόντων της κατηγορίας Ι της παραγράφου 4 του προηγουμένου άρθρου και των προϊόντων της άδειας Ε.

 

β) Άδεια Β.

 

Άδεια εμπορίας, για ένα γεωγραφικό διαμέρισμα, για πετρελαιοειδή προϊόντα, πλην των προϊόντων της κατηγορίας Ι της παραγράφου 4 του προηγουμένου άρθρου και των προϊόντων της άδειας Ε.

 

γ) Άδεια Γ.

 

Άδεια εμπορίας των προϊόντων της κατηγορίας Ι της παραγράφου 4 του προηγουμένου άρθρου.

 

δ) Άδεια Δ.

 

Άδεια εμπορίας των προϊόντων της κατηγορίας V της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου.

 

ε) Άδεια Ε.

 

Άδεια εμπορίας καυσίμων πλοίων και αεροσκαφών, που υπάγονται σε ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση για όλη τη χώρα, καθώς επίσης και άδεια εξυπηρετήσεως εταιρειών για τη διάθεση απ' αυτές των παραπάνω καυσίμων.

 

στ) Άδεια ΣΤ.

 

Ειδική άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών για τα νησιά του Αιγαίου, εκτός Κρήτης, Ρόδου και νησιών Αργοσαρωνικού, για όλα τα προϊόντα, εκτός των κατηγοριών Ι και V της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου και καυσίμων αεροσκαφών, σε εταιρείες εμπορίας με ιδιόκτητους ή μισθωμένους αποθηκευτικούς χώρους, ως ορίζονται στη διάταξη του υπεδάφιου β' στ' του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου σε νησί ή νησιά υπαγόμενα στην παρούσα διάταξη.

 

Πρόσωπα, που κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου, κατέχουν άδεια κατέχουν άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών οποιουδήποτε τύπου, μπορούν να εμπορεύονται τα προϊόντα, που προσήκουν στην άδειά τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις (κεφάλαιο, αποθηκευτικοί χώροι κ.λ.π.), που απαιτούνται για την εμπορία των προϊόντων αυτών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

3. Για τη χορήγηση αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών απαιτούνται:

 

α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για κάθε άδεια ως εξής:

 

α.α) Άδεια Α': 50.000.000

α.β) Άδεια Β': 20.000.000

α.γ) Άδεια Γ': 40.000.000

α.δ) Άδεια Δ': 10.000.000

α.ε) Άδεια Ε': 20.000.000

α.στ) Άδεια ΣΤ': 15.000.000

 

β. Αποθηκευτικοί χώροι ιδιόκτητοι ή και μισθωμένοι για μία τουλάχιστον τριετία.

 

Οι αποθηκευτικοί χώροι κάθε εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών πρέπει να βρίσκονται εντός ή εκτός διυλιστηρίων, σε συνεχή λειτουργία και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων, που καλύπτουν πωλήσεις τουλάχιστο 10 ημερών ανά κατηγορία προϊόντος με βάση τις πωλήσεις του προηγούμενου χρόνου.

 

Για τον υπολογισμό των αποθηκευτικών χώρων δεν λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις προϊόντων σε πελάτες, που παραλαμβάνουν από τη θάλασσα πάνω από 10.000 μετρικούς τόνους ετησίως έκαστος.

 

Οι παραπάνω αποθηκευτικοί χώροι είναι ξεχωριστοί για τα υγραέρια, ελαφρά, μεσαία, βαρέα κλάσματα και άσφαλτο και διαφορετικοί από τους αποθηκευτικούς χώρους των διυλιστηρίων.

 

Κατά περίπτωση άδεια το σύνολο των αποθηκευτικών χώρων περιλαμβάνει ελάχιστους ιδιόκτητους χώρους ως εξής:

 

β.α Άδεια Α

 

- 10.000 m3 για ελαφρά και μεσαία κλάσματα.

- 2.000 m3 για βαριά κλάσματα.

 

Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, που είχαν συσταθεί και είχαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων πριν την δημοσίευση του νόμου [Ν] 1571/1985, λογίζονται ως διαθέτουσες τους αναγκαίους για την άδεια Α χώρους, εφόσον το σύνολο των ιδιοκτητών αποθηκευτικών τους χώρων καλύπτει πωλήσεις τους τουλάχιστο 10 ημερών, με βάση τις πωλήσεις, που πραγματοποιήθηκαν έως το 1985.

 

β.β. Άδεια Β

 

- 5.000 m3 για ελαφρά και μεσαία κλάσματα.

 

β.γ. Άδεια Γ

 

- 500 m3 για υγραέρια

 

β.δ. Άδεια Δ

 

- 2.000 m3 για άσφαλτο

 

β.ε. Άδεια Ε

 

- 3.000 m3

 

β)στ. Άδεια ΣΤ

 

- 500 m3 για βενζίνες

- 2.000 m3 για υπόλοιπα καύσιμα.

 

Στην έννοια των ελάχιστων ιδιοκτητών αποθηκευτικών χωρών περιλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων, που είναι μισθωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1665/1986, υπό την προϋπόθεση ότι ευρίσκονται εκτός διυλιστηρίων.

 

Οι πιο πάνω ελάχιστοι ιδιόκτητες αποθηκευτικοί χώροι, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων πετρελαίου. Εταιρείες εμπορίας, που διαθέτουν άδεια Α, μπορούν να λάβουν και άδεια Ε εάν καλύπτουν τους απαιτούμενους γι' αυτή χώρους με πενταετή τουλάχιστο μίσθωση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.