Νόμος 2194/94 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Υγειονομική Σχολή Αθηνών (ΥΣΑ) μετατρέπεται από αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που έχει πλήρη αυτοτέλεια διοικητική και οικονομική και ονομάζεται Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

 

Η εποπτεία του Κράτους επί της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ασκείται από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας. Στην αποκλειστική εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπάγονται:

 

α) η έγκριση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών της Σχολής,

β) ο έλεγχος της νομιμότητας των αποφάσεων των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή ή την εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού της Σχολής,

γ) η ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση ή μετονομασία των Τμημάτων και Τομέων της Σχολής. Για κάθε άλλο θέμα της Σχολής η εποπτεία ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2517/1997 (ΦΕΚ 160/Α/1997).

 

2. Σκοποί της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας είναι η εκπαίδευση πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η επιστημονική έρευνα και η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε θέματα δημόσιας υγείας, κοινωνικής φροντίδας, διοίκησης - διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, οικονομικών και αγωγής της υγείας και κοινωνικής πολιτικής γενικότερα. Τα διπλώματα σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας αποτελούν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών αντίστοιχους με το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών. Για τους τίτλους αυτούς δύναται να εισπράττονται δίδακτρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου [Ν] 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/2014).

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται:

 

1) τα όργανα διοίκησης της Σχολής, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και τον ορισμό μεταβατικού καθεστώτος,

 

2) η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι εκπαιδευτικοί τομείς και λογής και εισαγωγής των σπουδαστών,

 

4) οι κατηγορίες των απονεμόμενων διπλωμάτων σπουδών.

 

5) οι πόροι της Σχολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της.

 

6) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης, κατάτμησης ή μετονομασίας Τμημάτων και Τομέων της Σχολής,

 

7) η ισοτιμία των πτυχίων που έχουν απονεμηθεί μέχρι την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος,

 

8) υπηρεσιακά θέματα του Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής κατ' αντιστοιχία με τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, εκδίδεται ο κανονισμός λειτουργίας και ο κανονισμός σπουδών της Σχολής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2517/1997 (ΦΕΚ 160/Α/1997), με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

4. Με το κατά την προηγούμενη παράγραφο ή άλλο προεδρικό διάταγμα: α) Συνιστώνται οι θέσεις του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού της Σχολής και ορίζεται η διάρθρωσή τους κατά βαθμίδα κατ' αντιστοιχία προς τις βαθμίδες του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσής τους. β) Συνιστώνται οι κατά κλάδο θέσεις του μη διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού της Σχολής.

 

Οι θέσεις του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών μεταφέρονται και προστίθενται στον οργανισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Οι καθηγητές και το λοιπό διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό, που υπηρετεί στη Υγειονομική Σχολή Αθηνών, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατατάσσεται με ουσιαστική κρίση στις μεταφερόμενες θέσεις. Το προσωπικό αυτό διατηρεί και τα κάθε είδους ασφαλιστικά του δικαιώματα.

 

Το μη διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στην Υγειονομική Σχολή Αθηνών κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δύναται με αίτησή του να μετατάσσεται και να εντάσσεται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του σε αντίστοιχες με τα προσόντα του θέσεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

 

Οι προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πιστώσεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού και τις δαπάνες λειτουργίας της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών μεταφέρονται και εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου [Ν] 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/2014).

 

5. Έως τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, με την έκδοση των προβλεπόμενων από το άρθρο αυτό προεδρικών διαταγμάτων, η διοίκηση της σχολής ασκείται από το σύλλογο των καθηγητών της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών και τον κοσμήτορά της. Έως την έκδοση του οργανισμού της η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, λειτουργεί βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την έκδοση του παρόντος νόμου. Από τη δημοσίευση του παρόντος όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία και ο εν γένει εξοπλισμός της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών, καθώς και το αρχείο αυτής περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς διατυπώσεις στο ιδρυόμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Τα υφιστάμενα εργαστήρια και τα κάθε είδους κέντρα αναφοράς της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών μεταφέρονται και διατηρούνται στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

 

6. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου δεν μεταβάλλουν το ισχύον μισθολογικό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό και βαθμολογικό καθεστώς των καθηγητών της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών, ούτε θίγουν την ισχύ των άρθρων 54 παράγραφος 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1430/1938 και 3 παράγραφοι 1 και 2 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 03-11-1950. Πιο ευεργετικές διατάξεις που ισχύουν για την Υγειονομική Σχολή Αθηνών εξακολουθούν να εφαρμόζονται και για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

 

7. Μέχρι την έκδοση του οργανισμού της, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας λειτουργεί ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και επιπλέον των οριζομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, υποστηρίζεται από τις κατά περίπτωση, καθ' ύλην αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες και το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Για το διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό, που προσλαμβάνεται μέχρι την έκδοση του παραπάνω οργανισμού, ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001).

 

8. Η επιλογή και η εξέλιξη των μελών του διδακτικού προσωπικού γίνεται από ειδική επταμελή επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εξωτερικά και εσωτερικά μέλη. Τουλάχιστον τρία μέλη της επιτροπής είναι εξωτερικά μέλη. Τα εξωτερικά μέλη της επιτροπής είναι καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων αντίστοιχων βαθμίδων και της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας με την υπό κρίση θέση και με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό κρίση θέσης. Τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής προέρχονται από τους κατέχοντες τις θέσεις των δύο ανώτερων βαθμίδων διδακτικού προσωπικού της σχολής όπως αυτές ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της σχολής με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό κρίση θέσης. Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα. Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από μητρώα εξωτερικών και εσωτερικών μελών, τα οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο από τα εκάστοτε διοικητικά όργανα της σχολής. Στο μητρώο εξωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και αντίστοιχων βαθμίδων ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων. Στο μητρώο εσωτερικών μελών εγγράφονται οι κατέχοντες τις θέσεις των δύο ανώτερων βαθμίδων διδακτικού προσωπικού της σχολής, όπως αυτές ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται και δημοσιοποιούνται με αιτιολογημένη απόφαση από τα εκάστοτε όργανα διοίκησης της σχολής. Για θέσεις οι οποίες τελούν υπό πλήρωση κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ισχύουν οι προβλέψεις του παρόντος αναφορικά με τον τρόπο συγκρότησης της επιτροπής επιλογής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου [Ν] 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 61 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.