Νόμος 2207/94 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4561/1966 Περί ιδρύσεως εν Θεσσαλονίκη Ινστιτούτου Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 924/1979 και την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 2145/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Διευθυντής του Ινστιτούτου προσλαμβάνεται πρόσωπο που διατελεί ή διετέλεσε καθηγητής της Νομικής Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου και δεν έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του.}

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 11 του νόμου 2145/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή εξόδου από την υπηρεσία κατά οποιονδήποτε τρόπο δικαστικού λειτουργού που είχε μετάσχει σε σύνθεση δικαστηρίου, η συζήτηση της υπόθεσης δεν ματαιώνεται αν η διάσκεψη είχε ολοκληρωθεί και η δημοσίευση της απόφασης μπορεί να γίνει μετά την αποχώρησή του.

 

Αν προαχθεί ή μετατεθεί δικαστικός λειτουργός που είχε μετάσχει σε σύνθεση δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμούν υποθέσεις για έκδοση απόφασης, η συζήτηση των υποθέσεων αυτών δεν ματαιώνεται με την κοινοποίηση του οικείου διατάγματος ούτε με την ανάληψη των καθηκόντων του στη νέα θέση. Για τη συμμετοχή του στις σχετικές διασκέψεις μπορεί να μεταβαίνει στην έδρα του δικαστηρίου που εκκρεμούν οι υποθέσεις ύστερα από έγκριση του προέδρου εφετών της οικείας περιφέρειας για τους δικαστές των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και του Προέδρου του Αρείου Πάγου για τους λοιπούς δικαστές. Η έγκριση μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο. Ματαίωση και επανασυζήτηση υπόθεσης γίνεται μόνο, αν είναι εξαιρετικά δυσχερής η μετάβαση του δικαστή στην παλαιά θέση του ή λόγω συνδρομής άλλου σοβαρού λόγου.

 

3. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1968/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ομοίως το επίδομα εξομάλυνσης αυξάνεται κατά το παραπάνω ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων δραχμών για τους ειρηνοδίκες Α', Β' και Γ' τάξης.}
 

β. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1968/1991 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Στους ειρηνοδίκες Α' τάξης. που συμπληρώνουν είκοσι έξι (26) έτη πραγματικής υπηρεσίας από το διορισμό τους και λαμβάνουν τις αποδοχές του εφέτη, χορηγούνται οι αποδοχές του προέδρου εφετών.

 

6. Στους ειρηνοδίκες Β' τάξης που λαμβάνουν τις αποδοχές του επόμενου βαθμού, χορηγείται προσαύξηση 10% στο βασικό μισθό τους, μόλις συμπληρώσουν δεκαέξι (16) έτη πραγματικής υπηρεσίας από το διορισμό τους. Η προσαύξηση αυτή χορηγείται και στους ειρηνοδίκες Α' τάξης έως ότου χορηγηθούν σε αυτούς οι αποδοχές του εφέτη.}

 

γ. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων ειρηνοδικών Β' τάξης αυξάνεται κατά εκατό (100), με αντίστοιχη μείωση των θέσεων ειρηνοδικών Δ' - Γ' τάξης και ο συνολικός αριθμός των θέσεων των ειρηνοδικών Β' τάξης ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) και των ειρηνοδικών Δ' - Γ τάξης σε διακόσιες ογδόντα έξι (286).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου [Ν] 2521/1997 (ΦΕΚ 174/Α/1997).

 

4. Δικαστικοί υπάλληλοι σύζυγοι δημόσιων διοικητικών υπαλλήλων μετατίθενται υποχρεωτικώς με αίτησή τους στις γραμματείες δικαστηρίων ή εισαγγελιών του τόπου υπηρεσίας των συζύγων τους καθ' υπέρβαση του αριθμού των οργανικών θέσεων της υπηρεσίας στην οποία μετατίθενται.

 

5. α. Στο τέλος της περίπτωσης ι της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 2145/1993 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Στους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των πάσης φύσεως νομοπαρασκευαστικών και ειδικών επιτροπών, καθώς και ομάδων εργασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, καταβάλλεται αποζημίωση που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 18 του νόμου [Ν] 1505/1984 και 8 του νόμου [Ν] 1810/1988.}

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-11-1993.

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1968/1991, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του νόμου [Ν] 2172/1993 και η παράγραφος 2 του άρθρου 50 του νόμου [Ν] 2172/1993 καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.