Νόμος 2308/95 - Άρθρο 6a

Άρθρο 6Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον υποβάλλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων πινάκων και διαγραμμάτων. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τη θεμελιώνουν.

 

2. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 

3. Εφόσον η αίτηση δεν αναφέρεται στη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος, υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 2 μηνών, η οποία υπολογίζεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι 4 μήνες.

 

4. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5, η αίτηση διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων δεν υπόκειται σε προθεσμία. Ως πρόδηλο σφάλμα θεωρείται ιδίως η λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώματος, η λανθασμένη αναγραφή του είδους του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώματος και η λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση τίτλου κτήσης. Με απόφαση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Ελληνικό Κτηματολόγιο (εφεξής Φορέας) μπορεί, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, να εξειδικεύεται περαιτέρω η έννοια του πρόδηλου σφάλματος.

 

5. Η ημερομηνία, μετά την οποία δεν επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, ορίζεται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 2.

 

6. Με απόφαση του Φορέα επιτρέπεται η παράταση μέχρι 2 μήνες είτε μόνου του χρόνου του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είτε μόνης της προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε και των δύο.

 

7. Οι αιτήσεις μπορεί να αφορούν, είτε τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, όπως θέση, όρια, εμβαδόν, του ακινήτου, είτε τη διόρθωση στοιχείων εγγραφής του κτηματολογικού πίνακα.

 

8. Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης. Για κάθε αίτηση, το Γραφείο Κτηματογράφησης συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει υποχρεωτικά αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Με απόφαση του Φορέα μπορεί να προβλέπεται η ανάρτηση των εκθέσεων αυτών στην ιστοσελίδα του Φορέα, καθώς και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σ' αυτήν των ενδιαφερόμενων.

 

9. Αν η αποδοχή της αίτησης επιφέρει, είτε διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων των γεωτεμαχίων που βρίσκονται εκτός της ζώνης κανονισμού ορίων και, είτε διαζευκτικά, είτε σωρευτικά, εκτός της αποδεκτής απόκλισης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 13Α του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), είτε αντικατάσταση στους κτηματολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν μέρει, δικαιώματος πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας άλλου δικαιούχου, η ως άνω έκθεση γνωστοποιείται με επιμέλεια του Γραφείου Κτηματογράφησης με κάθε πρόσφορο μέσο στον ή στους θιγόμενους ιδιοκτήτες και ορίζεται προθεσμία 30 ημερών, μέσα στην οποία οι θιγόμενοι, είτε συγκατατίθενται εγγράφως για τη διόρθωση, συνυπογράφοντας την αίτηση με σχετική δήλωσή τους ενώπιον συμβολαιογράφου ή με υπεύθυνη δήλωσή τους, επί της οποίας βεβαιώνεται αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής τους, η συναίνεση δε αυτή δεν συνιστά άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου, είτε εκφράζουν εγγράφως και αιτιολογημένα τις αντίθετες απόψεις τους με την προτεινόμενη διόρθωση προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία. Αν οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες υποβάλουν την έγγραφη αντίρρησή τους εμπρόθεσμα, το Γραφείο Κτηματογράφησης διαβιβάζει την αίτηση διόρθωσης, την έκθεσή του, τις απόψεις των θιγομένων και όλα τα συνυποβληθέντα στοιχεία προς εξέταση από τις Επιτροπές του άρθρου 7Α  του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η άνω προθεσμία, το Γραφείο Κτηματογράφησης προβαίνει στις διορθώσεις.

 

10. Το Γραφείο Κτηματογράφησης, εφόσον διαπιστωθεί ότι για λόγους πληρότητας και ορθότητας των κτηματολογικών στοιχείων επιβάλλεται να προβεί σε οίκοθεν διορθώσεις, συντάσσει υποχρεωτικά τη σχετική έκθεση, η οποία μπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

 

11. Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την υποβολή, την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και τη σύνταξη των εκθέσεων της παραγράφου 8 ρυθμίζονται με απόφαση του Φορέα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν ο Φορέας, με αιτιολογημένη απόφασή του κρίνει ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος και διασφάλισης της πληρότητας και της ορθότητας των τελικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων επιβάλλουν την εξέταση από την επιτροπή του άρθρου 7Α συγκεκριμένων υποθέσεων, που αφορούν ιδίως εκτεταμένες μεταβολές των κτηματολογικών στοιχείων, για τις οποίες είτε έχουν υποβληθεί αιτήσεις διόρθωσης, είτε όχι, μπορεί να ζητεί από την Επιτροπή την εξέταση των υποθέσεων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, το Γραφείο Κτηματογράφησης συντάσσει υποχρεωτικά την έκθεση της παραγράφου 8 του άρθρου 6Α, η οποία γνωστοποιείται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος.

 

13. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, στις οποίες διενεργείται, είτε η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6.7 του Κεφαλαίου 6 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών το οποίο έχει εγκριθεί με το άρθρο 1 της 15649/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 923/Β/2016) είτε η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6.7 του Κεφαλαίου 6 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο έχει εγκριθεί με το άρθρο 1 της 49439/2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2362/Β/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο δ του άρθρου 56 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.