Νόμος 2335/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Τα παραπάνω πρόσωπα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους φορείς ασθένειας επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που αντιστοιχούν στο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης επιλογής τους.

 

Εάν το ασφαλιστικό καθεστώς επιλογής δεν περιλαμβάνει όλους τους κλάδους ασφάλισης οι οποίοι υφίστανται στο ασφαλιστικό καθεστώς, στο οποίο τα παραπάνω πρόσωπα μπορούσαν να υπαχθούν λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης, τότε τα πρόσωπα αυτά, ως προς τους ελλείποντες κλάδους, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους κλάδους του ασφαλιστικού καθεστώτος στο οποίο μπορούσαν να υπαχθούν λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης.}

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους ανεξάρτητα απασχολούμενους, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών, Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών και Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων και παράλληλα απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υπαγόμενοι ως εκ τούτου στην ασφάλιση του ΤΑΕ, Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Ταμείου Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων, Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων και του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών.

 

Προκειμένου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ανεξάρτητα απασχολούμενους, που είναι ασφαλισμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε δύο φορείς, η τρίμηνη προθεσμία της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου αρχίζει από την ισχύ του νόμου αυτού.

 

3. Για τους καθηγητές, που αποδεδειγμένα παρείχαν εξαρτημένη εργασία μέχρι 31-07-1994 σε ιδιωτικά φροντιστήρια εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών ή ιδιωτικές τεχνικές επαγγελματικές σχολές, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, ωδεία και σχολές χορού και οι οποίοι για την εργασία τους αυτή έχουν ασφαλιστεί για κύρια σύνταξη στο Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, ενώ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταβάλλεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το χρονικό διάστημα από 01-08-1990 μέχρι 31-07-1994 το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, κατά τα ισχύοντα στη νομοθεσία του, χωρίς πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Οι παραπάνω οφειλές καταβάλλονται σε σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της σχετικής καταλογιστικής πράξης.

 

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τριών δόσεων συνολικά συνεπάγεται την απώλεια του παρεχόμενου με το άρθρο αυτό ευεργετήματος της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού. Η μέχρι 31-07-1990 ασφάλιση στο Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, θεωρείται ότι εχώρησε ορθά.

 

4. Στο τέλος του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951) προστίθεται διάταξη ως εξής:

 

{4. Στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος υπάγονται οι άνεργοι που δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό και παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στα πλαίσια του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και για όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών.

 

Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη για την ανωτέρω ασφάλιση υπολογίζονται με βάση το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος που καταβάλλεται για τις ώρες του προγράμματος, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του προγράμματος και αποδίδονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε το εκπαιδευτικό επίδομα.

 

Θέση εργοδότη έναντι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με όλες τις απορρέουσες από τη νομοθεσία του ιδρύματος υποχρεώσεις, έχει ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος.

 

Οι παροχές του κλάδου ασθένειας σε είδος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων αφορούν ατομικά τον ασφαλισμένο και χορηγούνται από την πρώτη ημέρα παρακολούθησης του προγράμματος και μέχρι το πέρας αυτού.

 

Η ασφάλιση αυτή δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την καταβολή των επιδομάτων που χορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στα άτομα με ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια της κατάρτισης τους στα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα.

 

Εξαιρούνται από τις παραπάνω διατάξεις όλοι όσοι παρακολούθησαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που εγκρίθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και ασφαλίστηκαν σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 του άρθρου 7 της απόφασης [Α] 115373/11-11-1994 (ΦΕΚ 854/Β/1994) του Υπουργού Εργασίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997).

 

5. Το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 940/1979 (ΦΕΚ 157/Α/1979) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθενείας του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, υπάγονται αυτοδίκαια οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι των Κλάδων Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, των Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης και οι υπάλληλοι του Ταμείου, καθώς και τα μέλη οικογένειας αυτών.

 

Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κλάδου Ασθενείας του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου.

 

Η τακτική εισφορά των ασφαλισμένων και συνταξιούχων καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

 

Πέραν της παραπάνω τακτικής εισφοράς, αποδίδονται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου στον Κλάδο Ασθένειας του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου:

 

α) εφάπαξ ποσά ύψους 100 και 70 εκατομμυρίων δραχμών, αντίστοιχα, από τους κλάδους κύριας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων - Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης και Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.

 

β) ετήσια εισφορά από τον πόρο του αγγελιόσημου των παραπάνω Κλάδων, το ύψος της οποίας θα είναι ανάλογο με το αντίστοιχο ποσό της εισφοράς που αποδίδεται για τους ήδη ασφαλισμένους του κλάδου ασθένειας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 20 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997).

 

6. Από της ισχύος του παρόντος νόμου διακόπτεται η ασφάλιση των προσώπων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 940/1979, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, στον κλάδο ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 940/1979, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι παραπάνω συμμετέχουν ως μέλη στο διοικητικό συμβούλιο, όταν συζητούνται και θέματα του κλάδου ασθένειας.}

 

8. Επαγγελματίες και βιοτέχνες που κάνουν έναρξη επαγγέλματος μετά την ισχύ του παρόντος σε οικισμούς, χωριά ή κωμοπόλεις με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, έστω και αν υπάγονται σε δήμους ή κοινότητες των οποίων ο πληθυσμός είναι άνω των 2.000 κατοίκων, εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, εφόσον κατά την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και είναι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

Επαγγελματίες και βιοτέχνες που κάνουν έναρξη επαγγέλματος μετά την ισχύ του παρόντος νόμου σε οικισμούς, χωριά ή κωμοπόλεις με πληθυσμό κάτω των 1.000 κατοίκων, έστω και αν υπάγονται σε δήμους ή κοινότητες με πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων, νομών στους οποίους έχει επεκταθεί η υποχρεωτική ασφάλιση του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, εφόσον κατά την ημερομηνία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματός τους, έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και είναι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

Οι ανωτέρω επαγγελματίες και βιοτέχνες, εάν είναι ήδη υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση αυτού, εφόσον κατά τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), είχαν συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους και ήταν ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

Τα πρόσωπα αυτά, προκειμένου να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Τυχόν καταβληθείσες εισφορές δεν αναζητούνται.

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 5945/1934 (ΦΕΚ 113/Α/1934), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 306/1974 (ΦΕΚ 40/Α/1974), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Στρατιωτικοί υγειονομικοί που έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών δύνανται, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να δηλώσουν εάν επιθυμούν τη συνέχιση ή μη της ασφάλισης τους στο Ταμείο αυτό.}

 

10. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 5945/1934 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι στρατιωτικοί υγειονομικοί, που ασκούν νόμιμα μετά την αποστρατεία τους το επάγγελμά τους, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.}

 

11. Όσοι από τους αναφερομένους στις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρθρου είναι εγγεγραμμένοι στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης σε αυτό, το σύνολο του χρόνου άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματός τους, εφόσον υποβάλλουν αίτηση εντός έξι (6) μηνών και καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, όπως ισχύουν κατά το χρόνο της εξόφλησης χωρίς την καταβολή πρόσθετων τελών. Η εξόφληση των πιο πάνω εισφορών γίνεται εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α/1994).

 

Καταβληθείσες εισφορές δεν επιστρέφονται.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για θέματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του παρόντος.

 

12. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος συνταξιούχοι του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, που δεν είναι ασφαλισμένοι κατά του κινδύνου της ασθένειας σε ταμείο υγείας ή κλάδο ασθένειας, μπορούν με αίτησή τους και χωρίς άλλη προϋπόθεση να υπαχθούν στην ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθενείας σε είδος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Ο καθορισμός του ύψους της εισφοράς για την ανωτέρω ασφάλιση, η βάση υπολογισμού αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.