Νόμος 2362/95

Ν2362/1995: Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2362/1995: Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 247/Α/1995), 27-11-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Προϋπολογισμός - Απολογισμός - Ισολογισμός

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Εισαγωγικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Γενικές Αρχές

Άρθρο 1Α: Γενικές Αρχές των Δημοσιονομικών Κανόνων

Άρθρο 1Β: Ορισμοί

Άρθρο 2: Υπουργός Οικονομικών

Άρθρο 3: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Άρθρο 3Α: Αρμόδιοι Υπουργοί και επικεφαλής λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 3Β: Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 4: Οικονομικό έτος

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού

 

Άρθρο 5: Γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του προϋπολογισμού

Άρθρο 6: Έγγραφα τεκμηρίωσης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού και των συναρτώμενων προϋπολογισμών της Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 6Α: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Άρθρο 6Β: Ψήφιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Άρθρο 6Γ: Επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Άρθρο 6Δ: Συμμόρφωση των ετήσιων προϋπολογισμών με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Άρθρο 6Ε: Κατάρτιση και περιεχόμενο του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού

Άρθρο 7: Δημόσιες επενδύσεις

Άρθρο 8: Ψήφιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού

Άρθρο 8Α: Ψήφιση Συμπληρωματικών Προϋπολογισμών

Άρθρο 8Β: Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή

Άρθρο 9: Προσωρινή διοίκηση εσόδων και εξόδων

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Έσοδα - Έξοδα - Πιστώσεις

 

Άρθρο 10: Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού

Άρθρο 12: Αποδεικτικά εισπράξεως

Άρθρο 13: Έξοδα Προϋπολογισμού

Άρθρο 14: Τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές προϋπολογισμού του Γραφείου Συμψηφισμών Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μετά τη λήξη του οικονομικού έτους

Άρθρο 15: Ειδικότητα Πιστώσεων - Αυξομειώσεις - Μεταφορές

Άρθρο 16: Πιστώσεις αποκεντρωμένων ή μη υπηρεσιών

Άρθρο 17: Εγγραφή πιστώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους

Άρθρο 18: Αποθεματικό Κρατικού Προϋπολογισμού

Άρθρο 19: Ποσοστά διαθέσεως των πιστώσεων - Όρια πληρωμών

Άρθρο 20: Διατάκτης

Άρθρο 21: Ανάληψη υποχρεώσεων

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Έλεγχος δημοσίων δαπανών

 

Άρθρο 22: Δημόσιες δαπάνες

Άρθρο 22Α: Διαδικασίες Ελέγχου Ανάληψης Υποχρεώσεων

Άρθρο 23: Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου - Ειδικά Λογιστήρια

Άρθρο 24: Επιθεώρηση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου

Άρθρο 25: Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις

Άρθρο 25Α: Εσωτερικός Έλεγχος

Άρθρο 26: Έλεγχος, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου

Άρθρο 27: Έλεγχος δαπανών και Εσόδων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Έκδοση - Εξόφληση τίτλων πληρωμής

 

Άρθρο 28: Εντολή πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου

Άρθρο 29: Εξόφληση τίτλων πληρωμής

Άρθρο 30: Εκτέλεση επιτροπικών ενταλμάτων πριν από την άφιξή τους

Άρθρο 32: Οίκοθεν εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων

Άρθρο 33: Καταλογισμοί για μη νόμιμες δαπάνες που πληρώθηκαν με τίτλους πληρωμής - Αρμόδια όργανα

Άρθρο 34: Απώλεια αποδεικτικών εισπράξεως, γραμματίων, δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών και τίτλων πληρωμής

Άρθρο 37: Πληρωμές - Προπληρωμές ειδικής αρμοδιότητας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ειδικών Ταμείων

 

Κεφάλαιο Έκτο: Προπληρωμές

 

Άρθρο 38: Έννοια - Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής

Άρθρο 40: Υποχρεώσεις και ευθύνες υπολόγων και άλλων οργάνων εξ ενταλμάτων προπληρωμής

Άρθρο 41: Απόδοση λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

Άρθρο 42: Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής δημοσίων επενδύσεων

Άρθρο 43: Προσωρινά χρηματικά εντάλματα

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Προκαταβολές - δάνεια

 

Άρθρο 46: Πάγιες Προκαταβολές χρηματικού - Έννοια - Σύσταση

Άρθρο 47: Διαχείριση πάγιων προκαταβολών

Άρθρο 52: Προκαταβολές

Άρθρο 53: Εμφάνιση προκαταβολών και δανείων

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Δημόσιοι υπόλογοι

 

Άρθρο 54: Διακρίσεις και εποπτεία δημοσίων υπολόγων

Άρθρο 56: Ελλείμματα και ευθύνες δημοσίων υπολόγων - Καταλογισμοί

 

Κεφάλαιο Ένατο: Λογαριασμοί δημόσιας διαχείρισης

 

Άρθρο 60: Σύσταση και διάκριση λογαριασμών

Άρθρο 63: Συμψηφιστικές εγγραφές

Άρθρο 63Α: Τακτοποίηση Λογαριασμών

 

Κεφάλαιο Δέκατο: Δημόσιο χρέος και δημόσια πίστη

 

Άρθρο 64: Δάνεια - Τίτλοι

Άρθρο 65: Εγγυήσεις

 

Κεφάλαιο Ενδέκατο: Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Ειδικοί Ταμίες

 

Άρθρο 66: Αρμοδιότητες των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών σε θέματα εισπράξεων

Άρθρο 68: Εισπράξεις - Πληρωμές

 

Κεφάλαιο Δωδέκατο: Απολογισμός - Ισολογισμός - Διπλογραφική Λογιστική του Κράτους

 

Άρθρο 72: Έννοια και Κατάρτιση Απολογισμού

Άρθρο 74: Έννοια - Κατάρτιση - Περιεχόμενο Ισολογισμού (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) Κεντρικής Διοίκησης

Άρθρο 75: Περιεχόμενο Λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Άρθρο 76: Έλεγχος Απολογισμού και Ισολογισμού (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και υποβολή αυτών στη Βουλή

Άρθρο 76Α: Ορισμός Διπλογραφικής Λογιστικής της Κεντρικής Διοίκησης

Άρθρο 76Β: Λογιστικό Σχέδιο Κεντρικής Διοίκησης

Άρθρο 78: Δημοσιονομικές εκθέσεις και απολογισμοί

 

Μέρος Δεύτερο: Συμφωνίες για λογαριασμό του Δημοσίου - Παραγραφές - Κατασχέσεις - Εκχωρήσεις

 

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο: Συμφωνίες για λογαριασμό του Δημοσίου

 

Άρθρο 79: Προϋποθέσεις συνάψεως συμβάσεων

Άρθρο 80: Τύπος συμβάσεων

Άρθρο 81: Εκπροσώπηση Δημοσίου

Άρθρο 82: Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Άρθρο 83: Διαγωνισμός - Εξαιρέσεις

Άρθρο 84: Προκαταβολές του Δημοσίου

Άρθρο 85: Ακυρότητα συμβάσεων

 

Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο: Παραγραφές - Κατασχέσεις - Εκχωρήσεις

 

Άρθρο 86: Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου

Άρθρο 87: Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου

Άρθρο 88: Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου

Άρθρο 89: Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου

Άρθρο 90: Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου

Άρθρο 91: Έναρξη παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου

Άρθρο 92: Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου

Άρθρο 94: Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου

Άρθρο 95: Κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου και εκχώρηση

 

Μέρος Τρίτο: Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο: Δοσοληψίες - Διαχείριση και έλεγχος κοινοτικών πόρων

 

Άρθρο 102: Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων

Άρθρο 103: Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου

Άρθρο 104: Διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτων καταβληθέντων

Άρθρο 105: Υπόλογοι διαχειριστές

 

Κεφάλαιο Δέκατο Έκτο: Ταμειακές υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και τρίτων από Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

 

Άρθρο 106: Ταμειακές υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και τρίτων από Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

Άρθρο 110: Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 112: Εφαρμογή κειμένων διατάξεων

Άρθρο 113: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 114: Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου

Άρθρο 115: Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων

Άρθρο 119: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-11-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.