Νόμος 2516/97 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατά την έννοια του παρόντος νόμου νοούνται ως:

 

α. Βιομηχανία ή βιοτεχνία: Η τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικά,χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών η προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

 

β. Επαγγελματικά εργαστήρια: Οι τεχνοοικονομικές μονάδες του προηγούμενου εδαφίου, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα δώδεκα (12) KW η θερμική τα πενήντα (50) KW. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνεται και η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται αμέσως με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα.

 

γ. Αποθήκες: Είναι οι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και οι αποθηκευτικοί χώροι, ανεξαρτήτως μηχανολογικού εξοπλισμού, στους οποίους αποθηκεύονται εύφλεκτες, εκρηκτικές, διαβρωτικές, οξειδωτικές, τοξικές ύλες και αέρια.

 

δ. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις: Οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών.

 

ε. Κτιριακές εγκαταστάσεις: Είναι κάθε δομική κατασκευή, που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών των προαναφερομένων υπό τα στοιχεία α, β, γ και δ, δραστηριοτήτων.

 

στ. Φορέας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί οι κατά τον παρόντα νόμο άδειες και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί την αντίστοιχη εκμετάλλευση, εφόσον δεν συμπίπτουν και τα οποία είναι υπόχρεα και υπεύθυνα για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος.

 

ζ. εγκατάσταση (ίδρυση): Η τοποθέτηση για πρώτη φορά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση και για άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας.

 

η. Λειτουργία: Η ενεργοποίηση του εγκατασταθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

θ. Επέκταση: Η μετά την αρχική εγκατάσταση επαύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ή η προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων, που πραγματοποιείται μέσα στο υπάρχον γήπεδο ή σε συνεχόμενο γήπεδο, υπό την προϋπόθεση σταθερής διασύνδεσης μεταξύ υπάρχοντος και προβλεπομένου να εγκατασταθεί μηχανολογικού εξοπλισμού. Προκειμένου περί αποθηκών χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό, επέκταση θεωρείται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αύξηση της αποθηκευτικής τους ικανότητας.

 

ι. Υψηλό μηχάνημα: Το μηχάνημα του οποίου το εκ κατασκευής ύψος απαιτεί ύψος κτιριακών εγκαταστάσεων ανώτερο του επιτρεπόμενου από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

 

ι)α. Υψηλή εγκατάσταση: Ένα σύνολο μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων ή και λοιπών μηχανολογικών στοιχείων, που δύνανται, από τεχνολογική άποψη, να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν μόνο κατακορύφως, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές εγκαταστάσεις.

 

ι)β. Αδειοδοτούσα Αρχή: Η αρμόδια για θέματα βιομηχανίας υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.