Νόμος 2516/97 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 198/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(β) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, μετά από έγκριση του αρμόδιου Υπουργού, δύναται να συστήσει εταιρίες που έχουν ως σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού κατά το παραπάνω εδάφιο.

 

Μεταξύ των σκοπών των εταιριών, τις οποίες δύναται να συστήνει ή στις οποίες δύναται να συμμετέχει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, περιλαμβάνονται ιδίως η ανάπτυξη στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή δραστηριοτήτων σχεδιασμού μελέτης, εκπαίδευσης, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης υπηρεσιών, εγκαταστάσεων, μέσων και προϊόντων, που είτε έχουν σχέση με τομείς δράσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού είτε σκοπεύουν σε επιχειρηματική αξιοποίηση κύριων ή υποστηρικτικών ή υπαρχουσών εγκαταστάσεων και λειτουργιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, οι οποίες σε κάθε περίπτωση παραμένουν στην κυριότητά της.}

 

2. Μετά το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 198/Α/1994) προστίθεται εδάφιο γ 'που έχει ως εξής:

 

{(γ) Προσωπικό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού δύναται να διατίθεται σε εταιρίες που συνιστά ή σε εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού κατά τις διατάξεις του ως άνω εδαφίου β'. Το προσωπικό αυτό συνεχίζει να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, οι οποίες αφορούν τις εργασιακές του σχέσεις, αποκλειόμενης της μεταβολής του προς το χειρότερο.}

 

3. Μετά το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2244/1994 προστίθεται εδάφιο δ' που έχει ως εξής:

 

{(δ) Οι θυγατρικές εταιρίες που ιδρύει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ασφαλίζουν το προσωπικό τους στον ασφαλιστικό φορέα του προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και καταβάλουν γι' αυτό στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά.}

 

4. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2244/1994 λαμβάνει την αρίθμηση (ε).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.