Νόμος 2545/97 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Εποπτεία των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εποπτεία και η παρακολούθηση της διαχείρισης και λειτουργίας των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και των φορέων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και διαχείρισης Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών ασκείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η εποπτεία αυτή ασκείται με περιοδικούς ελέγχους, με τους οποίους διαπιστώνεται αν τηρούνται από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και τους φορείς Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και διαχείρισης Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, οι διατάξεις του παρόντος νόμου, του Κανονισμού Λειτουργίας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, της εγκριτικής απόφασης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και των περιβαλλοντικών όρων. Αν διαπιστώνονται παραβάσεις, επιβάλλεται πρόστιμο ή άλλη διοικητική κύρωση στο φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και στις εγκατεστημένες στη Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής επιχειρήσεις.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζονται:

 

α. ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου των εγκατεστημένων στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή επιχειρήσεων και του φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

β. οι παραβάσεις του φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και των εγκατεστημένων στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή επιχειρήσεων, που αναφέρονται σε παραβάσεις του παρόντος νόμου, του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, της εγκριτικής απόφασης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και των περιβαλλοντικών όρων.

 

γ. Τα χρηματικά πρόστιμα και οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση. Το χρηματικό πρόστιμο για κάθε παράβαση δεν μπορεί να ξεπερνά τα πεντακόσια εκατομμύρια δραχμές (500.000.000). Το ανώτατο αυτό πρόστιμο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος σε ποσοστά που δεν θα ξεπερνά ετησίως το δέκα τοις εκατό (10%) του υφιστάμενου ανώτατου ορίου.

 

3. Ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής είναι υποχρεωμένος να παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης κάθε πληροφορία και οποιοδήποτε στοιχείο θα του ζητηθεί για τη διευκόλυνση του παραπάνω ελέγχου. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης επιβάλλονται τα πρόστιμα της προηγούμενης παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.