Νόμος 2545/97 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Επιτρεπόμενες δραστηριότητες και υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές πέραν των κυρίως βιομηχανικών, βιοτεχνικών και λοιπών εγκαταστάσεων με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο άρθρο, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται και τα εξής:

 

α. Οι λοιπές χρήσεις του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές.

β. Η κατασκευή κτιρίων για τη στέγαση υπηρεσιακών μονάδων δημοσίων υπηρεσιών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κοινωφελών οργανισμών για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές.

γ. Η εγκατάσταση επιστημονικών ερευνητικών εργαστηρίων και κέντρων τεχνολογικής στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων,

δ. Η κατασκευή δικτύων παροχής υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και συστημάτων πληροφορικής.

ε. Η ίδρυση ελεύθερων ζωνών κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.

στ. Η εγκατάσταση διαμετακομιστικών κέντρων, αποθηκών και σταθμών εμπορευματοκιβωτίων για τη διακίνηση πάσης φύσεως προϊόντων.

ζ. Η ίδρυση εκθεσιακών ή συνεδριακών κέντρων.

η. Η δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, δηλαδή οργανωμένων χώρων όπου θα εγκαθίστανται επιχειρήσεις και θα τους παρέχονται υπηρεσίες οργάνωσης, λογισμικού, τεχνικής υποστήριξης, σχεδιασμού προϊόντων, τεχνογνωσίας και άλλων υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης.

 

2. Επίσης επιτρέπεται η μετεγκατάσταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων από τον αστικό ιστό πόλεων σε οποιαδήποτε Βιομηχανικό Πάρκο ή Βιοτεχνικό Πάρκο ως εξής:

 

α. Σε Βιομηχανικό Πάρκο, βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α)α. δεν υπάρχει στο νομό Βιομηχανική Περιοχή ή δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος στην υπάρχουσα βιομηχανική περιοχή,

α)β. έχει προηγουμένως εγκριθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη νέα θέση.

 

β. Σε Βιοτεχνικό Πάρκο, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων μέσης όχλησης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

β)α. δεν υπάρχει στο νομό Βιομηχανική Περιοχή ή Βιομηχανικό Πάρκο ή δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος σε αυτά.

β)β. έχει προηγουμένως εγκριθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη νέα θέση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.