Νόμος 2647/98 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 2503/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο χρόνος της θητείας των Γενικών Διευθυντών που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Περιφέρειας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.}

 

2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 2503/1997 προστίθενται έξι εδάφια ως εξής:

 

{Η αίτηση για τη συμμετοχή υπαλλήλων άλλων δημόσιων υπηρεσιών στις επιλογές προϊσταμένων διευθύνσεων των Περιφερειών υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που τάσσεται με σχετική ανακοίνωση από τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία του. Η ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας τοιχοκολλείται στο κατάστημα όπου αυτός εδρεύει και περίληψή της δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία των Αθηνών και μία της έδρας της Περιφέρειας. Από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης αρχίζει να υπολογίζεται η δεκαήμερη αποκλειστική προθεσμία. Η υπηρεσία του υπαλλήλου είναι υποχρεωμένη να αποστείλει στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου με τον προσφορότερο τρόπο. Ο χρόνος των υπαλλήλων άλλων δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι διευθύνσεων της Περιφέρειας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, μετά τη λήξη της οποίας επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά, λαμβάνουν δε το μισθό και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και απολαβές της οργανικής τους θέσης οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας.}

 

3. Η προθεσμία του έκτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 2503/1997 παρατείνεται από τη λήξη της για έξι (6) μήνες ακόμη.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 150 του Υπαλληλικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 611/1977), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του νόμου [Ν] 1943/1991, ισχύουν και για αποσπάσεις υπαλλήλων των περιφερειών, καθώς και για αποσπάσεις υπαλλήλων των φορέων του άρθρου αυτού στις περιφέρειες. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου υπουργού, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των παραπάνω διατάξεων.

 

5. Η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο δήμο ή στην κοινότητα, που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης και Οργανισμού ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση ο δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004).

 

6. Όπου στη νομοθεσία περί λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών αναφέρεται νομάρχης στις περιπτώσεις που αφορούν εκμίσθωση ή διαχείριση δημόσιων λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών νοείται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.