Νόμος 2651/98 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 350/1985


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985, (ΦΕΚ 126/Α/1985), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 59 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2396/1996 (ΦΕΚ 73/Α/1996), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως κινητές αξίες, κατά την έννοια του παρόντος, νοούνται οι μετοχές, οι ομολογίες, τα ελληνικά πιστοποιητικά, τα παραστατικά κινητών αξιών και τα παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση κινητών αξιών και κάθε άλλη ανταλλάξιμη αξία, που ορίζεται ως κινητή αξία με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, κινητών αξιών που δεν ορίζονται σε άλλες διατάξεις.}

 

2. Οι περιπτώσεις 2 και 3 του τμήματος Ι του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Ελάχιστο μέγεθος της εταιρείας.

 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας κατηγορίας με τις ήδη εισηγμένες. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

 

3. Διάρκεια και κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας.

 

Η εταιρεία πρέπει να έχει δημοσιεύσει ή καταθέσει, σύμφωνα με το δίκαιο που τη διέπει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, ως ανώνυμη εταιρεία, για τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικές χρήσεις που προηγούνται της αιτήσεως εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και να έχει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση με βάση τον τελευταίο ισολογισμό της. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή. Αν η εταιρεία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι καταστάσεις αυτές, καθώς επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση πρέπει να είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή.

 

Με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιτρέψει, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, την εισαγωγή μετοχών εταιρείας με βραχύτερο βίο, εφόσον κρίνει ότι μια τέτοια παρέκκλιση είναι προς το συμφέρον της εταιρείας ή των επενδυτών και ότι η πληροφόρηση που παρέχεται στο επενδυτικό κοινό είναι επαρκής, ώστε να είναι αυτό σε θέση να σχηματίσει σαφή γνώμη για την εταιρεία και τις μετοχές των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές η ανωτέρω παρέκκλιση επιτρέπεται, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) Εφόσον ποσοστό άνω του ενενήντα τοις εκατό (90%) του ενεργητικού της εταιρείας είναι επενδεδυμένο σε μετοχές μιας ή περισσοτέρων εταιρειών, μία τουλάχιστον από τις οποίες είναι θυγατρική της, κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, και πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης.

 

β) Εφόσον η αιτούσα εταιρεία έχει προκύψει από συγχώνευση, διάσπαση ή απόσχιση κλάδου και τουλάχιστον μία από τις εταιρείες που συγχωνεύθηκαν ή η εταιρεία που διασπάστηκε ή η εταιρεία από την οποία έγινε η απόσχιση κλάδου πληρούσε τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης κατά το χρόνο της συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσχισης κλάδου.}

 

3. Στο τέλος της περιπτώσεως 3)α του τμήματος Ι του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Αν η εταιρεία που, κατά τα προηγούμενα εδάφια, πρέπει να ελεγχθεί φορολογικά δεν εδρεύει στην Ελλάδα, ο απαιτούμενος έλεγχος διενεργείται από αναγνωρισμένο ελεγκτικό και λογιστικό οίκο διεθνούς κύρους, ο οποίος συντάσσει ειδική έκθεση για τις τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις της.}

 

4. Η περίπτωση 4 του τμήματος Ι του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Εισαγωγή μετοχών με δημόσια εγγραφή και παράλληλη διάθεση μετοχών χωρίς δημόσια εγγραφή σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

 

Σε περίπτωση εισαγωγής μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών με δημόσια εγγραφή, μέρος των εκδιδομένων νέων ή των υφισταμένων μετοχών μπορεί να μην διατίθεται με δημόσια εγγραφή υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

i) Η τιμή διάθεσης των μετοχών που δεν διατίθενται με δημόσια εγγραφή, εξαιρουμένων αυτών που διατίθενται σε εργαζομένους της εκδότριας εταιρείας, δεν θα είναι κατώτερη της τιμής στην οποία διατίθενται οι μετοχές με δημόσια εγγραφή,

 

ii) Η ανάληψη των μετοχών, αν πρόκειται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν διατίθενται με δημόσια εγγραφή, η καταβολή του ποσού της αυξήσεως και η πιστοποίηση της καταβολής του πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της δημόσιας εγγραφής. Στην περίπτωση αυτήν η εκδότρια εταιρεία πρέπει να έχει υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατάλογο προσώπων που ανέλαβαν τις μετοχές που δεν διατέθηκαν σε δημόσια εγγραφή και κατέβαλαν την αξία τους. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τον αριθμό των μετοχών που αποκτήθηκαν και την καταβληθείσα αξία τους.

 

iii) Προκειμένου για την εισαγωγή μετοχών εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση - βάσει της τιμής διαθέσεως των μετοχών στη δημόσια εγγραφή - που δεν υπερβαίνει τα ογδόντα δισεκατομμύρια (80.000.000.000) δραχμές, οι μετοχές που δεν διατίθενται σε δημόσια εγγραφή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των μετοχών που διατίθενται με δημόσια εγγραφή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, με απόφασή της, να επιτρέπει τη διάθεση χωρίς δημόσια εγγραφή αριθμού μετοχών που υπερβαίνει το ποσοστό αυτό και σε εταιρείες με συνολική κεφαλαιοποίηση μικρότερη των ογδόντα δισεκατομμυρίων (80.000.000.000) δραχμών και ιδίως αν πρόκειται για διάθεση μετοχών εταιρείας μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με βάση την τιμή διαθέσεως των μετοχών στη δημόσια εγγραφή, ή για διάθεση μετοχών σε αγορές του εξωτερικού.

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 876/1979 (ΦΕΚ 48/Α/1979), η εκδότρια εταιρεία που εισάγει για πρώτη φορά μετοχές της στο Χρηματιστήριο, επιτρέπεται να διαθέσει σε δημόσια εγγραφή προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές, μόνον εάν και πριν από τη δημόσια εγγραφή είχε εκδώσει τέτοιες μετοχές. Η αναλογία των κοινών μετοχών που διατίθενται σε δημόσια εγγραφή προς τις προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές που διατίθενται σε δημόσια εγγραφή, δεν επιτρέπεται να είναι σε βάρος των κοινών μετοχών ως προς την αναλογία τους προς τις προνομιούχες μετοχές της εταιρείας πριν από την ημερομηνία έναρξης της δημόσιας εγγραφής.}

 

5. Οι περιπτώσεις 4 και 5 του τμήματος ΙΙ του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Διασπορά των μετοχών.

 

α) Το αργότερο κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως από το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου για την εισαγωγή, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διασπορά των μετοχών στο κοινό εντός της ελληνικής επικράτειας ή της επικράτειας άλλου ή άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασπορά των μετοχών μιας εταιρείας θεωρείται επαρκής, εφόσον οι μετοχές, που είναι αντικείμενο αιτήσεως εισαγωγής, είναι κατανεμημένες στο ευρύ κοινό μέχρι ποσοστού τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μετοχών της ίδιας κατηγορίας. Θεωρείται επίσης, επαρκής η διασπορά, όταν, λόγω του μεγέθους της εταιρείας, του μεγάλου αριθμού των μετοχών της αυτής κατηγορίας και της εκτάσεως διασποράς τους στο ευρύ κοινό, διασφαλίζεται και με μικρότερο ποσοστό, που όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερο του πέντε τοις εκατό (5%), η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Για την εκτίμηση της πληρώσεως ή μη της προϋποθέσεως της επαρκούς διασποράς στο ευρύ κοινό, απαιτείται η κατανομή των μετοχών, των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, σε δύο χιλιάδες (2.000) τουλάχιστον πρόσωπα σε κάθε περίπτωση. Στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται εκείνα που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του αριθμού των μετοχών των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάσταση των μετόχων ή των προσώπων στα οποία κατανέμονται οι μετοχές κατά τη δημόσια εγγραφή, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος ή που αποκτά κάθε επενδυτής που συμμετείχε στη δημόσια εγγραφή. Με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να ορίσει πρόσθετα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η επαρκής διασπορά των μετοχών στο ευρύ κοινό και να ρυθμίσει σχετικώς κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

 

β) Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο πριν την επίτευξη επαρκούς κατά τα άνω διασποράς, αν το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών έχει την πεποίθηση, βάσει των στοιχείων που προσκομίζουν ο ανάδοχος και η εκδότρια εταιρεία, καθώς και οι μέτοχοί της, προκειμένου περί διαθέσεως υφισταμένων μετοχών, και των δεσμεύσεων που τα πρόσωπα αυτά αναλαμβάνουν, από κοινού ή καθένα χωριστά, έναντι των χρηματιστηριακών αρχών και του επενδυτικού κοινού, ότι η διασπορά αυτή πρόκειται να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω του Χρηματιστηρίου. Η απόφαση για την εισαγωγή των μετοχών από το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου λαμβάνεται, ιδίως, αν προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται, ότι ο αριθμός των επενδυτών οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε μετοχές της εταιρείας, με ή και χωρίς δημόσια εγγραφή, και το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της που πρόκειται να κατανεμηθεί, βάσει των στοιχείων αυτών, στο ευρύ επενδυτικό κοινό, ικανοποιούν τους όρους και τις προϋποθέσεις περί επαρκούς διασποράς, που τίθενται στο υπό στοιχείο α' της παρούσας περίπτωσης. Προκειμένου περί εισαγωγής μετοχών που δεν προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η μεταβίβασή τους από τον πωλητή στους επενδυτές διενεργείται με χρηματιστηριακή συναλλαγή, κατά τη διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αν δεν επιτευχθεί επαρκής διασπορά μέσω του Χρηματιστηρίου, η διαπραγμάτευση των μετοχών αίρεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος και η εκδότρια εταιρεία, καθώς και οι πωλητές, αν πρόκειται περί διαθέσεως υφισταμένων μετοχών, ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι των επενδυτών που έχουν αποκτήσει ή αναλάβει τίτλους της εκδότριας εταιρείας, εν όψει της εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο, για κάθε θετική ζημία που οι επενδυτές υπέστησαν συνεπεία της μη επιτεύξεως επαρκούς διασποράς. Οι διατάξεις του άρθρου 3Α του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως.

 

γ) Σε περίπτωση αιτήσεως εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών συμπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας κατηγορίας, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να κρίνει αν η διασπορά στο κοινό, των μετοχών, είναι επαρκής σε σχέση με το σύνολο των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί και όχι μόνο ως προς τη συμπληρωματική σειρά.

 

δ) Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών ενός ή περισσοτέρων κρατών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί, κατά παρέκκλιση των όσων ανωτέρω ορίζονται, να επιτρέψει την εισαγωγή, όταν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής, κατά την κρίση του, διασπορά στο κοινό στα τρίτα κράτη, όπου είναι εισηγμένες.

 

5. Εισαγωγή μετοχών της αυτής κατηγορίας.

 

Η αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί. Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση της κατηγορίας κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή άλλων κατηγοριών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.}

 

6. Εταιρείες, των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μόνον προνομιούχες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετοχές, υποχρεούνται να ζητήσουν, μέχρι την 30-06-1999 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση και των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών τους. Αν η προθεσμία αυτή εκπνεύσει χωρίς η εταιρεία να έχει συμμορφωθεί στην υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985, όπως ισχύει.

 

7. Το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ρυθμίζει κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο και, ιδίως, να ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται για την έγκριση εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών, τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται, καθώς και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής εισαγωγής, όπου αυτό απαιτείται. Με την ίδια ή άλλη απόφασή του, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών καθορίζει τις μεθόδους και διαδικασίες διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών και ρυθμίζει τα τεχνικής φύσεως θέματα για τη σύναψη χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω του αυτόματου ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών του Χρηματιστηρίου.

 

Με απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να εξαρτά την εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο, από κάθε ειδικό όρο που κρίνει απαραίτητο για την προστασία των επενδυτών και ο οποίος συναρτάται με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

 

8. Αιτήσεις για εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που έχουν κατατεθεί μέχρι την 31-08-1998, κρίνονται ως προς το ελάχιστο ύψος των ιδίων κεφαλαίων με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 3 τμήμα Ι περίπτωση 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985, όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991) καταργείται.

 

10. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης Α2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985, τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του νόμου 2359/1995 (ΦΕΚ 241/Α/1995), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων στην περίπτωση Ι.3 του άρθρου 3, για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο τραπεζικών ομολόγων των επενδυτικών τραπεζών, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 128/1975 (ΦΕΚ 178/Α/1975), δεν ισχύει η προϋπόθεση της ύπαρξης ικανοποιητικής περιουσιακής διάρθρωσης με βάση τον τελευταίο ισολογισμό τους.}

 

11. Η περίπτωση α' του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 348/1985, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 59 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2396/1996 (ΦΕΚ 73/Α/1996), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. κινητές αξίες: μετοχές, ομολογίες, ελληνικά πιστοποιητικά, παραστατικά κινητών αξιών και παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση κινητών αξιών και κάθε άλλη ανταλλάξιμη αξία που ορίζεται ως κινητή αξία με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.}

 

12. Στο Τμήμα ΙΙ του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985 προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:

 

{8. Αποπληρωμή μετοχών.

 

Οι μετοχές πρέπει να είναι πλήρως αποπληρωμένες.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.