Νόμος 2676/99 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Άλλες παροχές ασθένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πρόσωπα που ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από ένα Φορείς ή Κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που χορηγούν επιδόματα μητρότητας δικαιούνται των επιδομάτων αυτών από το Φορέα στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία του τελευταίου φορέα προϋποθέσεις, με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης και των άλλων φορέων.

 

Τα επιδόματα μητρότητας καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον Οργανισμό που τα απονέμει, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, χωρίς τη συμμετοχή των άλλων φορέων.

 

2. Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης με βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης και μέχρις ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, ο ασφαλισμένος που πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη συνεχίζει να ασφαλίζεται για παροχές ασθένειας από το φορέα στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος και για το χρονικό διάστημα μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

 

3. Όταν οι ανάγκες των ασφαλισμένων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν καλύπτονται από τους υγειονομικούς σχηματισμούς του, παρέχεται η δυνατότητα το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων με ορισμένο αριθμό των ασφαλισμένων του, που θα αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση.

 

Η Διοίκηση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, υποχρεούται να καθορίσει για κάθε πάθηση ή κατηγορία παθήσεων ανώτατο όριο συνεδρίων και πράξεων ετησίως ανά δικαιούχο.

 

4. Στο τέλος του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 656/1977, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1027/1980, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Το Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος δύναται να παρέχει οδοντιατρική περίθαλψη στους ασφαλισμένους του. Ο τρόπος, το ύψος, το είδος, η έκταση, η διαδικασία χορήγησης των παροχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου.}

 

5. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4292/1963 (ΦΕΚ 57/Α/1963) καταργείται. Οι περιπτώσεις β έως ε αριθμούνται σε α έως και δ αντίστοιχα.

 

Στο τέλος της νέας περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου προστίθεται περίπτωση ε', που έχει ως εξής:

 

{ε) Σε περίπτωση ελλείμματος του Κλάδου Υγείας Τεχνικών του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων αυτό καλύπτεται από τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ταμείου κατά 9/10 και από το Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ) κατά 1/10. Τα ποσά που αποδίδονται στον Κλάδο Υγείας Τεχνικών δεν μπορούν να υπερβούν ξεχωριστά το 50% των περισσευμάτων της προηγούμενης ετήσιας οικονομικής χρήσης τόσο του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων όσο και του Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων αφού αφαιρεθούν τα ποσά που διατίθεται υποχρεωτικά για την αύξηση των ασφαλιστικών αποθεμάτων ως και κάθε άλλη δαπάνη για τη λειτουργία και εκπλήρωση του σκοπού τους.

 

Τα ποσά του Κλάδου Σύνταξης που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα στο Κλάδο Υγείας Τεχνικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4292/1963 (ΦΕΚ 57/Α/1963) δεν αναζητούνται. Στην περίπτωση που κατά το κλείσιμο των ισολογισμών του Κλάδου Υγείας Τεχνικών προκύψει έλλειμμα αυτό καλύπτεται από τον Κλάδο Σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 4292/1963 (ΦΕΚ 57/Α/1963), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1259/1972 (ΦΕΚ 194/Α/1972) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 915/1979 (ΦΕΚ 103/Α/1979) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Τεχνικών του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων υπάγονται προαιρετικά μετά από αίτησή τους όσοι έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός τους και διαγράφηκαν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων και δεν ασφαλίζονται για παροχές ασθένειας σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται υποχρεωτική η μηνιαία εισφορά του ελεύθερου επαγγελματία, όπως ισχύει κάθε φορά για τον Κλάδο Υγείας Τεχνικών.}

 

7. Ποσά οφειλών από καταλογιστικές αποφάσεις που προέρχονται από νοσήλια εξωτερικού και έχουν βεβαιωθεί στο Α' Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθηνών στον Αριθμό Μητρώου 422521 ύψους 3.532.779 δραχμές τόσο από κύριες οφειλές όσο και από αναλογούντα σε αυτές πρόσθετα τέλη διαγράφονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.