Νόμος 2702/99 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Μισθολογική πολιτική έτους 1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός που αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση, κατά περίπτωση, των βασικών μισθών όλων των βαθμών της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών, του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των Ιατροδικαστών, των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του πυροσβεστικού και του λιμενικού Σώματος, των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και επιστημονικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητών, των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ), των Συμβούλων και Παρέδρων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ), του ερευνητικού προσωπικού του ΚΕΠΕ, των καθηγητών ανωτάτων στρατιωτικών σχολών (ΑΣΣ) και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), των διπλωματικών υπαλλήλων και λοιπών συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος ορίζεται ως εξής:

 

α) Πρωτοδίκη (άρθρου 1 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2521/1997 (ΦΕΚ 174/Α/1997)) σε διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (263.000) δραχμές.

 

β) Δικαστικού Αντιπροσώπου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άρθρου 9 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2521/1997) σε διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (263.000) δραχμές.

 

γ) Ιατροδικαστή Δ' τάξεως (άρθρου 11 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2521/1997) σε διακόσιες εφτά χιλιάδες (207.000) δραχμές.

 

δ) Ανθυπολοχαγού (άρθρου 1 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2448/1996 (ΦΕΚ 279/Α/1996)) σε εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (188.500) δραχμές.

 

ε) Λέκτορα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (άρθρου 13 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997)) σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (261.000) δραχμές.

 

στ) Καθηγητή Εφαρμογών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (άρθρου 15 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2530/1997) σε διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (238.000) δραχμές.

 

ζ) Ερευνητή Δ' (άρθρου 17 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2530/1997) σε διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (258.000) δραχμές.

 

η) Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (άρθρου 17 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2530/1997) σε διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (246.500) δραχμές.

 

θ) Παρέδρου με θητεία ΠΙ (άρθρου 18 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2530/1997) σε διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (283.000) δραχμές.

 

ι) Συνεργάτη Β' Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (άρθρου 19 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2530/1997) σε διακόσιες εφτά χιλιάδες πεντακόσιες (207.500) δραχμές.

 

ι)α) Τακτικού καθηγητή Ανώτατης Στρατιωτικής Σχολής και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (άρθρου 20 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2530/1997 σε τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (388.000) δραχμές.

 

ι)β) Ακολούθου Πρεσβείας (άρθρου 1 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/1998)) σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες (187.000) δραχμές.

 

ι)γ) Επιμελητή Β' γιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας (άρθρου 4 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2606/1998) σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) δραχμές.

 

ι)δ) Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθρου 16 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2606/1998) σε τριακόσιες έξι χιλιάδες (306.000) δραχμές.

 

2. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του 36ου μισθολογικού κλιμακίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 2606/1998, ορίζεται σε εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες (117.000) δραχμές.

 

Το επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2470/1997 ορίζεται για το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο όλων των κατηγοριών που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του προαναφερθέντος νόμου σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές, μειούμενο κατά δυο χιλιάδες διακόσιες (2.200) δραχμές σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο κατά την περαιτέρω εξέλιξή τους.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 01-01-1999.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.