Νόμος 2721/99 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Οπλοφορία και οπλοχρησία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Προσωπικό της Εξωτερικής Φρούρησης κατά την άσκηση των καθηκόντων φέρει όπλα και μπορεί να κάνει χρήση αυτών πέραν των περιπτώσεων νομίμου αμύνης κατά τον Ποινικό Κώδικα, στις ακόλουθες περιπτώσεις χωρίς να ευθύνεται για τις συνέπειες:

 

α) Όταν κρατούμενοι αποπειρώνται να αποδράσουν με βία που στρέφεται κατά προσώπων ή πραγμάτων, ή όταν για τον ίδιο σκοπό αναρριχώνται στον εξωτερικό τοίχο του Καταστήματος.

 

β) Όταν κρατούμενοι εξέλθουν του εξωτερικού μαντρότοιχου του Καταστήματος ή βρεθούν στην εξωτερική ζώνη αυτού ή εκτός των ορίων του Καταστήματος και δεν σταθούν στη σχετική πρόσκληση του φρουρού δια των λέξεων Αλτ ή Πυροβολώ.

 

γ) Όταν ενεργείται κατά του Προσωπικού επίθεση από τον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του Καταστήματος, με όπλα ή άλλα αντικείμενα, δυνάμενα να επιφέρουν σε αυτό σοβαρή σωματική βλάβη.

 

δ) Όταν το Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης δεν μπορεί να υπερασπίσει άλλως τη θέση που κατέχει ή τα άτομα τα οποία παραδίδονται σε αυτό προς φύλαξη.

 

ε) Όταν τρίτα πρόσωπα επιχειρούν με χρήση βίας να ελευθερώσουν κρατούμενο σε οποιαδήποτε περίπτωση.

 

στ) Όταν επιχειρείται επέμβαση για απελευθέρωση ομήρων μετά την άρνηση των κρατουμένων σε νόμιμη πρόσκληση να απελευθερώσουν αυτούς.

 

ζ) Όταν καλείται νομίμως ένοπλο άτομο να παραδώσει ή εγκαταλείψει το όπλο του.

 

2. Όπλα θεωρούνται τα αναφερόμενα στη διάταξη του άρθρου 1 του νόμου 2168/1993 όπως εκάστοτε ισχύει.

 

3. Προ πάσης δραστικής χρήσεως των όπλων, προηγούνται τα ήπια μέσα προς αποτροπή της απόδρασης. τις ήπια μέσα θεωρούνται ιδίως:

 

α) η παροχή συμβουλών ή παραινέσεων ή εκτόξευση απειλών προς τον ή τους αποπειραμένους να δραπετεύσουν ή να δράσουν κατά τα ανωτέρω, ως Αλτ ή Πυροβολώ,

 

β) η εκτόξευση νερού υπό πίεση,

 

γ) η χρήση χημικών μέσων που παρέχονται από την Υπηρεσία και

 

δ) η ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών στον αέρα.

 

4. Οι υπάλληλοι του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατέχουν υπηρεσιακό οπλισμό, δύνανται να φέρουν αυτόν και εκτός υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και επιτρέπεται, με τις ίδιες προϋποθέσεις και ύστερα από άδεια, να κατέχουν και να φέρουν και ιδιωτικό ατομικό οπλισμό. Η άδεια αγοράς του ιδιωτικού ατομικού οπλισμού εκδίδεται από την αστυνομική αρχή του τόπου όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, ύστερα από εισήγηση του Αρχιφύλακα Α' ή του αναπληρωτή του και με σύμφωνη γνώμη του οικείου Διευθυντή της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, η οποία χορηγείται εφόσον ο υπάλληλος έχει μονιμοποιηθεί. Η αγορά, η συντήρηση και η εκπαίδευση στη χρήση του ιδιωτικού ατομικού οπλισμού βαρύνει τον υπάλληλο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα όργανα που είναι αρμόδια για τη χορήγηση των αδειών κατοχής ιδιωτικού οπλισμού και οπλοφορίας του παραπάνω προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3388/2005 (ΦΕΚ 225/Α/2005) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4274/2014 (ΦΕΚ 147/Α/2014).

 

5. Ο ιδιωτικός ατομικός οπλισμός που φέρει το παραπάνω προσωπικό κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του θεωρείται υπηρεσιακός. Οι διατάξεις που αφορούν στον υπηρεσιακό ατομικό οπλισμό εφαρμόζονται και για τον ιδιωτικό ατομικό οπλισμό. Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 του νόμου 3169/2003 (ΦΕΚ 189/Α/2003) επιβάλλονται και στους εξωτερικούς φρουρούς των Καταστημάτων Κράτησης σε περίπτωση τελέσεως εκ μέρους τους των εγκλημάτων που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3388/2005 (ΦΕΚ 225/Α/2005).

 

6. Μετά τη λύση για οποιονδήποτε λόγο της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης ο ιδιωτικός ατομικός οπλισμός παραδίδεται υποχρεωτικά στην υπηρεσία του όπου φυλάσσεται μέχρι δύο χρόνια. Αν στο διάστημα αυτό χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο άδεια οπλοφορίας και κατοχής όπλου, επιστρέφεται. Με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση του ιδιωτικού ατομικού οπλισμού από τον ιδιοκτήτη του κατά το διάστημα της διετίας ή πριν από τη λήξη ή ανάκληση της άδειας σε έμπορο ή άτομο που κατέχει άδεια για την αγορά.

 

Αν ο ιδιωτικός ατομικός οπλισμός δεν πωληθεί ή διατεθεί και δεν χορηγηθεί νέα άδεια, μετά την παρέλευση της διετίας περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δημόσιο και καταχωρίζεται στο βιβλίο υλικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3388/2005 (ΦΕΚ 225/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.