Νόμος 2721/99 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους προέδρους, στα μέλη, στους γραμματείς και στους βοηθούς γραμματείς των επιτροπών, στους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων και γενικά στο κάθε είδους προσωπικό που ασχολείται με τις εξετάσεις της Β' και Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου της δοκιμασίας δεξιοτήτων και της διαδικασίας επιλογής των εισαγόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων του ενιαίου Λυκείου, καταβάλλεται αποζημίωση κατ' αποκοπή ή κατά συνεδρίαση ή κατά γραπτό λόγο ή ωριαία αντιμισθία, που καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2470/1997, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2517/1997, εφαρμόζονται ανάλογα και κατά την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου αυτής.

 

2. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2683/1999 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών Διοικητικών και υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 19/Α/1999) από την ημερομηνία ισχύος του με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των επόμενων περιπτώσεων και με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι' αυτούς διατάξεις:

 

α) Οι μητέρες τακτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέγουν τη χορήγηση άδειας εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού του άρθρου 53 ή τις διευκολύνσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) και του άρθρου 30 παράγραφος 14 του νόμου [Ν] 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992).

 

β) Οι κατά το άρθρο 156 απολύσεις λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούνται στο τέλος του διδακτικού έτους από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας.

 

γ) Στο δευτεροβάθμιο υπηρεσιακό συμβούλιο του άρθρου 160 μετέχουν ως αιρετικοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οι εκλεγμένοι αιρετοί εκπρόσωποι του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, αναπληρούμενοι σε περίπτωση κωλύματός τους, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

δ) Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατείνονται μέχρι πέρατος και του επόμενου σχολικό έτους 31-08-2000 οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ήδη ή πρόκειται να συμπληρώσουν τον υπό των κείμενων διατάξεων προβλεπόμενο ανώτατο χρόνο απόσπασης:

 

α) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και

 

β) σε νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των αρμόδιων οργάνων τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.