Νόμος 2725/99 - Άρθρο 138

Άρθρο 138


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του νόμου [Ν] 1566/1985 μέχρι την 31-12-1997 που έχουν υπηρετήσει ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του προαναφερθέντος νόμου, καθώς και όσοι έχουν υπηρετήσει με την ίδια ιδιότητα σε τάξεις αθλητικής διευκόλυνσης, εφόσον έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών μέχρι την 30-06-1998 με πλήρες εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας ή με μειωμένο ωράριο με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας, εντάσσονται σε ενιαίο πίνακα διοριστέων με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία αυτών την 30-06-1998. Σε περίπτωση ισόχρονης προϋπηρεσίας εντάσσονται με βάση τη σειρά εγγραφής τους στους οικείους πίνακες διοριστέων του νόμου [Ν] 1566/1985. Ο πίνακας αυτός συντάσσεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κυρώνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

 

β) Οι περιλαμβανόμενοι στον ανωτέρω πίνακα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα ως προσωρινοί αναπληρωτές από το διδακτικό έτος 1999 - 2000 με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασής τους για καθένα από τα επόμενα διδακτικό έτη μέχρι το 2002 - 2003 μέχρι την εξάντληση του οικείου πίνακα και εφόσον στο μεταξύ δεν διορισθούν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κατά τη σειρά εγγραφής τους στους οικείους πίνακες διοριστέων του νόμου [Ν] 1566/1985.

 

γ) Η πρόσληψη των ανωτέρω, η ανανέωση της σύμβασής τους, καθώς και η τοποθέτησή τους σε περιοχή διορισμού με βάση τις δηλώσεις προτίμησης και τη σειρά του οικείου πίνακα, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από αίτησή τους στην οποία δηλώνουν τουλάχιστον πέντε (5) και μέχρι τριάντα (30) περιοχές διορισμού κατ' ανώτατο όριο. Η τοποθέτησή τους σε σχολείο της περιοχής διορισμού γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, με βάση τις δηλώσεις προτίμησής τους σε συνδυασμό με τη συνδρομή προϋποθέσεων προϋπηρεσίας, εντοπιότητας, οικογενειακής κατάστασης και συνυπηρέτησης.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η μοριοδότηση των ως άνω προϋποθέσεων η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων, η διαδικασία τοποθέτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ε) Όσοι δεν τοποθετούνται σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους παραμένουν στη διάθεση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να καλύψουν ανάγκες της εκπαίδευσης εάν και εφόσον προκύψουν στη διάρκεια του διδακτικού έτους.

 

στ) Όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των τοποθετήσεων στον ημερήσιο τύπο ή στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για οποιονδήποτε λόγο, διαγράφονται από τον πίνακα της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου. Επίσης διαγράφονται από τον ίδιο πίνακα και όσοι δεν αποδέχονται το μόνιμο διορισμό τους κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1566/1985.

 

ζ) Κατά τους διορισμούς του έτους 2003 και εφεξής, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα της περίπτωσης α' εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διοριστεί σε μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών ή δεν έχουν διαγραφεί σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου, διορίζονται με τη σειρά εγγραφής τους στον οικείο πίνακα σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών και σε ποσοστά που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων κατά κλάδο.

 

2. Παρατείνεται μέχρι 31-08-1999 από την ημερομηνία λήξης του κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997) η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων στο διαγωνισμό καθηγητών μουσικής, που κυρώθηκε με την αριθμό [Α] Δ2/30140/1995 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 31/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/1995).

 

3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ανανεώνεται από της λήξεώς της για μια τριετία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.