Νόμος 2725/99 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή αγώνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε αθλητικό σωματείο, Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία, έχει το δικαίωμα να επιτρέπει έναντι αμοιβής:

 

α) Τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μετάδοση ή την αναμετάδοση, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο, αθλητικών διοργανώσεων, στις οποίες θεωρείται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς γηπεδούχος.

 

β) Την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των κατά την περίπτωση α' αθλητικών διοργανώσεων ή στιγμιοτύπων αυτών, με κάθε μέσο και για οποιονδήποτε υλικό φορέα.

 

γ) Τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής κατά την περίπτωση β' με μεταβίβαση της κυριότητας, με εκμίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό.

 

Οι ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις των εθνικών ομάδων και των αγώνων κυπέλλου Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

2. Κάθε γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, γηπεδούχος Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία, γηπεδούχο Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή αθλητική ομοσπονδία για αγώνες εθνικών ομάδων και κυπέλλου Ελλάδος δικαιούται να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης, με τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς, αποκλειστικών ή μη αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Απαγορεύεται η μεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν με αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του σωματείου, της Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρίας, του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή της ομοσπονδίας. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεσμεύουν το, κατά τους οικείους κανονισμούς, φιλοξενούμενο σωματείο, Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία ή Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών. Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Super League 2 και Football League ισχύουν και εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 84Α.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου όγδοου του νόμου 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/2019).

 

3. Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί οργανισμοί που ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης ή αναμετάδοσης αθλητικών διοργανώσεων, οφείλουν να παρέχουν αδιακρίτως στους ενδιαφερομένους νόμιμα λειτουργούντες ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα χρήσης σύντομων αποσπασμάτων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας, με δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2010 (ΦΕΚ 190/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου όγδοου του νόμου 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/2019).

 

4. Οι γηπεδούχοι (Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία, Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή σωματεία) δικαιούνται να μεταβιβάζουν με ειδική έγγραφη άδεια στις ενώσεις, στους επαγγελματικούς συνδέσμους ή στις ομοσπονδίες που ανήκουν τη διαχείριση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον οι τελευταίοι διοργανώνουν κατά περίπτωση το πρωτάθλημα. Η διάρκεια των αδειών αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Αν μεταβιβασθεί η πιο πάνω άδεια, σε επαγγελματικό σύνδεσμο ή ομοσπονδία, οι φορείς αυτοί δεν επιτρέπεται να συνάπτουν συμβάσεις διαχείρισης των δικαιωμάτων με διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών.

 

5. Αν έχει συσταθεί στο σωματείο, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών, οι πράξεις διαχείρισης που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος ασκούνται από την επιτροπή διοίκησης και διαχείρισης του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών. Σε κάθε άλλη περίπτωση ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.

 

6. Η άδεια μετάδοσης αθλητικών διοργανώσεων εθνικών ομάδων προτείνεται από τις οικείες ομοσπονδίες κατά προτεραιότητα σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας ελεύθερης λήψης. Αν η πρόταση της οικείας ομοσπονδίας δεν γίνει αποδεκτή από κανένα ιδιωτικό ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό πανελλήνιας εμβέλειας, ελεύθερης ή μη λήψης, η Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία υποχρεούται να μεταδώσει τον αγώνα, καταβάλλοντας στην ομοσπονδία το σαράντα τοις εκατό (40%) των εσόδων της από τη μετάδοση των διαφημιστικών μηνυμάτων που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, των ημιχρονίων, καθώς και των πέντε πρώτων λεπτών της ώρας (5') που προηγούνται της έναρξης και ακολουθούν τη λήξη του αγώνα.

 

7. Για αθλητικές εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την ελληνική κοινωνία ή για την κοινωνία άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει και εφαρμόζεται το άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2010.}

 

(δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από τα κέρδη που εισπράττουν τα ποδοσφαιρικά σωματεία σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία λαμβάνει ποσοστό 5%. Από τα κέρδη που εισπράττουν οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 1 λαμβάνουν:

 

α) η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ποσοστό 5% και

β) ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 1 ποσοστό 2%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου όγδοου του νόμου 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/2019).

 

8. Από τις αμοιβές που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου τις οποίες λαμβάνουν αθλητικά ποδοσφαιρικά σωματεία ή ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες από την εκμετάλλευση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία λαμβάνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, αν πρόκειται για αμοιβές Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, λαμβάνει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). Από τις αντίστοιχες με τις ανωτέρω αμοιβές που λαμβάνουν αθλητικά σωματεία καλαθοσφαίρισης ή Καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή Τμήματα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης λαμβάνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και ο ΕΣΑΚΕ, αν πρόκειται για αμοιβές Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν στην Α1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης, λαμβάνει ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).

 

Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καταβάλλονται από το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό απευθείας στους λοιπούς δικαιούχους (Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, Super League 1, Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ΕΣΑΚΕ), ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τα σωματεία ή Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία, και σε αντιστοιχία με καθεμία από τις καταβολές. Σε περίπτωση μη καταβολής των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο, η οικεία οργανώτρια αρχή μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων.

 

Όλες οι συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται σε καθέναν από τους ανωτέρω δικαιούχους αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή δίγραμμες επιταγές. Κάθε είδους αντέγγραφα είναι απολύτως άκυρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου όγδοου του νόμου 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/2019).

 

9. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πλην της παραγράφου 8, ανατρέχει από 04-01-1999.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου όγδοου του νόμου 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.