Νόμος 2736/99 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Προγράμματα πώλησης κατοικιών σε δανειολήπτες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να πραγματοποιεί προγράμματα κατασκευής οικισμών των οποίων οι κατοικίες διατίθενται, κατά προτεραιότητα, με προεγγραφή σε δανειολήπτες δικαιούχους του στους οποίους, στα πλαίσια δανειοδοτικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, χορηγείται δάνειο για αγορά κατοικίας. Η τιμή διάθεσης των κατοικιών περιλαμβάνει το πραγματικό κόστος αυτών (σε αποπληθωρισμένες τιμές), με συνυπολογισμό όλων ανεξαίρετα των παραγόντων κόστους, της αναλογίας διοικητικών και γενικών εξόδων του, ως και κάθε άλλης μορφής έμμεσων δαπανών.

 

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να εκτελεσθούν και με τη συνομολόγηση ειδικών συμβάσεων με φορείς του δημόσιου τομέα για την οικονομική συμμετοχή τους.

 

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να διευρύνει τον προβλεπόμενο αριθμό κατοικιών άλλων προγραμμάτων νεοανεγειρόμενων οικισμών του, με την προσθήκη κατοικιών που προορίζονται για πώληση σε δανειολήπτες δικαιούχους του, με τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους όρους που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής.

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, εξειδικεύονται οι παράγοντες διαμόρφωσης του κατά την προηγούμενη παράγραφο πραγματικού κόστους διάθεσης των κατοικιών και καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια προτεραιότητας των δικαιούχων, ιδίως με βάση τον αριθμό ημερών εργασίας, τον αριθμό προστατευόμενων μελών, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, όπως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.