Νόμος 2736/99 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ειδικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας συνιστάται Ειδικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης (ΕΚΑ), το οποίο σχηματίζεται από το 10% των ετήσιων εσόδων του Οργανισμού που προέρχονται από χρεολύσια προηγούμενων δανείων ή από το τίμημα παραχώρησης κατοικιών. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η οικονομική ενίσχυση δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, οι οποίοι, λόγω μακρόχρονης ανεργίας ή άλλων ιδιαίτερα σοβαρών λόγων, αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλές που προέρχονται από παραχώρηση κατοικίας ή από δάνεια. Η οικονομική αυτή ενίσχυση συνίσταται στην εξόφληση από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας μέρους ή του όλου των πιο πάνω οφειλών.

 

2. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ύστερα από απόφαση τριμελούς Επιτροπής, που αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έναν υπάλληλο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που προτείνεται από αυτόν και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων που μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

Ο ορισμός του Προέδρου και των λοιπών μελών της Επιτροπής, των αναπληρωματικών μελών, του Εισηγητή και του Γραμματέα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Στα μέλη της Επιτροπής, στον Εισηγητή και στο Γραμματέα καταβάλλεται αμοιβή η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την παροχή της παραπάνω ενίσχυσης, το ύψος και η διάρκεια αυτής, η διαδικασία χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.