Νόμος 2859/00

Ν2859/2000: Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2859/2000: Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, (ΦΕΚ 248/Α/2000), 07-11-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Ειδική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 105 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), με την 1025344/166/0006Α/23-02-1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η οποία συγκροτήθηκε ξανά με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1138444/1553/0006Α/12-12-1995 (ΦΕΚ 1061/Β/1995), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2346/1995 (ΦΕΚ 220/Α/1995) της οποίας η λειτουργία παρατάθηκε μέχρι την 31-12-1996 με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1051234/560/Α0006/03-05-1996.

 

Στη συνέχεια και για την ολοκλήρωση του έργου της Κωδικοποίησης αυτής, συστήθηκε εκ νέου η Ειδική Επιτροπή με την 1053658/605/Α0006/12-06-2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, της οποίας η λειτουργία παρατάθηκε μέχρι 30-09-2000 με την απόφαση 1062486/Β21/Α0006/14-07-2000 του Υπουργού Οικονομικών.

 

Ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας έχει ως ακολούθως:

 

Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 

Μέρος Πρώτο: Ουσιαστικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Πεδίο εφαρμογής

 

Άρθρο 1: Επιβολή του φόρου

Άρθρο 2: Αντικείμενο του φόρου

Άρθρο 3: Υποκείμενοι στο φόρο

Άρθρο 4: Οικονομική δραστηριότητα

 

Κεφάλαιο Β: Φορολογητέες πράξεις

 

Άρθρο 5: Παράδοση αγαθών

Άρθρο 6: Παράδοση ακινήτων

Άρθρο 7: Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών

Άρθρο 8: Παροχή υπηρεσιών

Άρθρο 9: Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών

Άρθρο 10: Εισαγωγή αγαθών

Άρθρο 11: Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών

Άρθρο 12: Πράξεις θεωρούμενες ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών

Άρθρο 12Α: Κουπόνια

 

Κεφάλαιο Γ: Τόπος πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων

 

Άρθρο 13: Τόπος παράδοσης αγαθών

Άρθρο 14: Τόπος παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 15: Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών

 

Κεφάλαιο Δ: Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης

 

Άρθρο 16: Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών

Άρθρο 17: Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών

Άρθρο 18: Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου

 

Κεφάλαιο Ε: Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου

 

Άρθρο 19: Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών

Άρθρο 20: Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών

Άρθρο 21: Συντελεστές - υπολογισμός του φόρου

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Απαλλαγές από το φόρο

 

Άρθρο 22: Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας

Άρθρο 23: Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών

Άρθρο 24: Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών

Άρθρο 25: Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών

Άρθρο 26: Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του νόμου [Ν] 2960/2001

Άρθρο 27: Ειδικές απαλλαγές

Άρθρο 28: Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος - μέλος

Άρθρο 29: Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών

 

Κεφάλαιο Ζ: Έκπτωση - επιστροφή του φόρου

 

Άρθρο 30: Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου

Άρθρο 31: Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου

Άρθρο 32: Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου

Άρθρο 33: Διακανονισμός εκπτώσεων

Άρθρο 34: Επιστροφή του φόρου

 

Κεφάλαιο Η: Υπόχρεοι στο φόρο και υποχρεώσεις τους

 

Άρθρο 35: Υπόχρεοι στο φόρο

Άρθρο 35Α: Ειδικό καθεστώς για μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους μέσα στην Κοινότητα

Άρθρο 36: Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο

Άρθρο 37: Υποχρεώσεις άλλων προσώπων

Άρθρο 38: Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις

 

Κεφάλαιο Θ: Ειδικά καθεστώτα

 

Άρθρο 39: Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων

Άρθρο 39Α: Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών

Άρθρο 39Β: Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής

Άρθρο 40: Ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του φόρου

Άρθρο 41: Ειδικό καθεστώς αγροτών

Άρθρο 42: Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες

Άρθρο 43: Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών

Άρθρο 44: Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών

Άρθρο 45: Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας

Άρθρο 46: Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία

Άρθρο 47: Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού

Άρθρο 47A: Γενικοί ορισμοί για την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 47Β και 47Γ

Άρθρο 47Β: Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ένωσης

Άρθρο 47Γ: Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εντός της Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος - μέλος κατανάλωσης

 

Μέρος Δεύτερο: Διαδικαστικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του φόρου

 

Άρθρο 48: Αρμόδια φορολογική αρχή - Φορολογικός έλεγχος

Άρθρο 48Α: Έλεγχος από το γραφείο

Άρθρο 49: Πράξη προσδιορισμού του φόρου

Άρθρο 50: Προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου

Άρθρο 51: Κοινοποίηση των πράξεων

Άρθρο 52: Διοικητική επίλυση της διαφοράς

Άρθρο 53: Βεβαίωση του φόρου

Άρθρο 54: Χρόνος καταβολής του φόρου

Άρθρο 55: Ευθύνη εις ολόκληρον καταβολής του φόρου

Άρθρο 56: Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής

 

Κεφάλαιο Β: Παραγραφή - απόρρητο - λοιπές διαδικαστικές διατάξεις

 

Άρθρο 57

Άρθρο 58: Απόρρητο

Άρθρο 59: Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Ειδική διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατά την εισαγωγή

 

Άρθρο 60

 

Κεφάλαιο Δ: Ειδική διαδικασία για τις συναλλαγές με τα αναφερόμενα στο παράρτημα II εδάφη

 

Άρθρο 61

 

Μέρος Τρίτο: Μεταβατικές - τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 62: Έκπτωση φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί εργολαβικών προσυμφώνων

Άρθρο 63: Καταργούμενες διατάξεις και λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 64: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 65: Έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 1642/1986

 

Παράρτημα I: Δραστηριότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3

Παράρτημα II: Πεδίο εδαφικής εφαρμογής

Παράρτημα III: Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παράγραφος 1 του άρθρου 21)

Παράρτημα IV: Πίνακας Αγροτικών προϊόντων και αγροτικών υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζονται κατ' αποκοπή συντελεστές επιστροφής φόρου

Παράρτημα V: Αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας

Παράρτημα VI: Αγαθά που υπάγονται στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης του άρθρου 26

Παράρτημα VII: Ενδεικτικός κατάλογος ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 14

 

Άρθρο δεύτερο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει από τότε που άρχισαν να ισχύουν οι κωδικοποιούμενες με τον παρόντα νόμο διατάξεις.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-11-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.