Νόμος 2860/00 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Αποστολή και αρμοδιότητες των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του.

 

Στο πλαίσιο αυτό:

 

α) Επιβεβαιώνει και προσαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν στην παρακολούθησή του και εγκρίνει κάθε μεταγενέστερη προσαρμογή του.

 

β) Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που χρηματοδοτούνται βάσει εκάστου μέτρου. Ως ομάδες κριτηρίων επιλογής χρησιμοποιεί ιδίως:

 

α)α) τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο του μέτρου,

β)β) τη σκοπιμότητα της πράξης (οικονομική βιωσιμότητα και κοινωνικό όφελος),

γ)γ) την πληρότητα της πράξης,

δ)δ) την ωριμότητα της πράξης,

ε)ε) τη συμβατότητα της πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.

 

γ) Αξιολογεί τακτικά την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την

επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

 

δ) Εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής, ιδίως την επίτευξη των στόχων, που έχουν τεθεί για τα διάφορα μέτρα, καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση.

 

ε) Εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή.

 

στ) Εξετάζει και εγκρίνει προτάσεις τροποποίησης του προγράμματος που δεν επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμετοχή των Ταμείων.

 

ζ) Με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος προτείνει στη διαχειριστική αρχή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμετοχή των Ταμείων.

 

η) Προτείνει στη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος οποιαδήποτε προσαρμογή ή επανεξέταση του προγράμματος, η οποία μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος ή να βελτιώσει τη διαχείριση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.