Νόμος 2889/01 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επιλογή του προσωπικού του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας διενεργείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κατ' ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2734/1999, σχετικά με την πρόσληψη φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Κριτήριο πρόσληψης για το προσωπικό του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2734/1999 (ΦΕΚ 161/Α/1999), αποτελεί και η εντοπιότητα η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγια δήμων ή κοινοτήτων του νομού, όπου εδρεύουν τα Καταστήματα Κράτησης, επί μία τουλάχιστον διετία.

 

Για τους δημότες μόνιμους κατοίκους κοινότητας ή δημοτικού διαμερίσματος δήμου, στα διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει Κατάστημα Κράτησης, τα μόρια του κριτηρίου εντοπιότητας προσαυξάνονται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για τους δημότες μόνιμους κατοίκους του δήμου, στα διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει Κατάστημα Κράτησης, τα μόρια της εντοπιότητας προσαυξάνονται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). Ο προβλεπόμενος στο προηγούμενο εδάφιο χρόνος πρέπει να συντρέχει κατά την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής προκήρυξης.

 

Υποψήφιοι οι οποίοι διορίζονται με το πλεονέκτημα της εντοπιότητας υπηρετούν στην υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται κατά το διορισμό τους επί μία τουλάχιστον δεκαετία, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που επιβάλλουν τη μετάθεση ή απόσπαση του υπαλλήλου.

 

Για το προσωπικό του κλάδου αυτού, τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2734/1999 ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 3181/2003 (ΦΕΚ 218/Α/2003).

 

2. Η διευθέτηση της έννομης κατάστασης η οποία ανέκυψε ύστερα από την απόφαση αριθμός 79/2001 του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε το υπ' αριθμό [ΠΔ] 163/1999 (ΦΕΚ 158/Α/1999) προεδρικό διάταγμα ίδρυσης του Εφετείου Λαμίας, πρέπει να γίνει μέσα σε ένα τρίμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με την έκδοση νέου προεδρικού διατάγματος, που είτε θα ανακαλεί το ιδρυτικό του Εφετείου Λαμίας διάταγμα είτε θα το τροποποιεί είτε θα επανιδρύει το Εφετείο. Στο τρίμηνο δεν υπολογίζεται ο χρόνος έκφρασης γνώμης από τον Άρειο Πάγο, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 1756/1988, ούτε ο χρόνος επεξεργασίας του νέου προεδρικού διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Εφετείο Λαμίας θα εξακολουθεί να λειτουργεί και να παρέχει απρόσκοπτα έννομη προστασία στο μεταβατικό χρονικό διάστημα έως την έκδοση νέου προεδρικού διατάγματος. Οι ως τώρα πράξεις του Εφετείου Λαμίας παραμένουν έγκυρες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.