Νόμος 2910/01 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Παράβολα - Αναπροσαρμογή προστίμων - Επικυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αίτηση για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών παραμονής και εργασίας συνοδεύεται από παράβολο, το οποίο, αν για λόγους αμοιβαιότητας δεν ορίζεται διαφορετικά, ορίζεται ως ακολούθως:

 

α. Για τις άδειες διάρκειας μέχρις ενός έτους σε πενήντα χιλιάδες δραχμές.

β. Για τις άδειες διάρκειας από ένα έτος μέχρι δύο ετών σε εκατό χιλιάδες δραχμές.

γ. Για τις άδειες διάρκειας από δύο έως έξι ετών σε εκατόν πενήντα χιλιάδες δραχμές.

δ. Για τις άδειες διάρκειας άνω των έξι ετών, σε τριακόσιες χιλιάδες δραχμές.

 

2. Τα πρόστιμα και τα παράβολα που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου και αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

 

3. Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος πρέπει να είναι επικυρωμένα με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, όπου αυτή απαιτείται. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται επισημείωση, τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν επικύρωση, από την ελληνική προξενική αρχή ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, του γνησίου της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.

 

4. Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θεωρήσεις εισόδου που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών για σκοπούς μη τουριστικούς είναι εθνικές θεωρήσεις.

 

5. Ποσοστά 30% και 15% επί των εισπραττόμενων εσόδων από τα παράβολα της παραγράφου 1 μεταφέρονται αντιστοίχως σε ειδικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλους Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β' βαθμού. Το προϊόν των λογαριασμών κατανέμεται στους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001).

 

6. Επίσης ποσοστό 25% των εσόδων από τα παράβολα της παραγράφου 1 του άρθρου 71 διατίθεται για την κάλυψη δαπανών υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που διαχειρίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και για την επιχορήγηση των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης και του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Από τους πόρους αυτούς καλύπτεται και η δαπάνη για την αποζημίωση των μελών των Επιτροπών Μετανάστευσης, του γραμματέα και του εισηγητή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και κατανέμονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.