Νόμος 2932/01 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ανήκουν:

 

1. Η μελέτη και εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της εθνικής λιμενικής πολιτικής για σύγχρονη, αποτελεσματική και οικονομικά ανταποδοτική λειτουργία των λιμένων της χώρας, τη βελτίωση των όρων, των συνθηκών και της ποιότητας των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην παγκόσμια αγορά.

 

2. Ο συντονισμός της δράσης όλων των συναρμόδιων σε θέματα λιμένων οργάνων της Διοίκησης (κεντρικών, περιφερειακών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) στο πλαίσιο της ως άνω πολιτικής.

 

3. Ο καθορισμός του ρόλου των λιμένων στο εθνικό σύστημα μεταφορών και στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, καθώς και των λειτουργιών του στο πλαίσιο ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού.

 

4. Η διαμόρφωση των θέσεων λιμενικής πολιτικής της χώρας, η συμμετοχή και ο συντονισμός των ενεργειών υποστήριξής τους στους διεθνείς οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η προώθηση των αναγκαίων μέτρων για την εναρμόνιση εθνικού δικαίου στο κοινοτικό.

 

5. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των λιμένων της χώρας και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων.

 

6. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρμογής των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης (Master Plan) των λιμένων που ενέκρινε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.

 

7. Η εποπτεία της εφαρμογής και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η περαιτέρω διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έναντι συμμετοχής του ιδιωτικού κεφαλαίου στην κατασκευή έργων λιμενικής υποδομής και στη λιμενική λειτουργία στο πλαίσιο της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής και ο έλεγχος των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του νόμου [Ν] 3654/2008 (ΦΕΚ 57/Α/2008).

 

8. Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αξιοποίησης των υφιστάμενων ή προβλεπόμενων να κατασκευασθούν εγκαταστάσεων, καθώς και η μέριμνα για την εναρμόνιση των συνθηκών οργάνωσης και λειτουργίας των λιμένων με τις απαιτήσεις της συνολικής λιμενικής πολιτικής.

 

9. Η μέριμνα της επιθεώρησης των λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, η έγκριση του προγραμματισμού συντήρησης αυτών, καθώς επίσης και η μέριμνα της εκτέλεσης από τους αρμόδιους φορείς έργων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

 

10. Η εξασφάλιση χρηματικών πόρων βελτίωσης, αναβάθμισης και ανάθεσης εκτέλεσης έκτακτων επισκευαστικών αναγκών ή παρεμβάσεων στους λιμένες της χώρας και η εκτέλεσή τους από τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προτεραιότητες.

 

11. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη σύνδεση των λιμένων με το συνολικό μεταφορικό δίκτυο της χώρας (οδικό, σιδηροδρομικό, αεροπορικό), για την ανάπτυξη του εθνικού λιμενικού συστήματος μεταφορών και των συνδυασμένων μεταφορών.

 

12. Η χρηματοδότηση έρευνας στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης και εξυπηρέτησης λιμενικού τομέα για την υποστήριξη ενός ανταγωνιστικού συστήματος συνδυασμένων μεταφορών.

 

13. Η ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων - προτάσεων ή την επίλυση προβλημάτων ειδικής φύσης λιμενικής πολιτικής, εκπόνησης μελετών λιμενικού τομέα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε μελέτες ή προγράμματα και έργα που αφορούν στο δημόσιο λιμενικό τομέα μέσω οργανωμένης κατάλληλης ερευνητικής υποδομής.

 

14. Ο έλεγχος της επάρκειας των μελετών και έργων του λιμενικού τομέα και της συμβατότητας αυτών με την εθνική λιμενική πολιτική, τους τύπους των πλοίων και τις ανάγκες της περιοχής ή της χώρας.

 

15. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και αναζήτηση τρόπων και μεθόδων αξιοποίησης των χώρων της Ζώνης Λιμένα.

 

16. Η παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν τα πάσης φύσεως λιμενικά τιμολόγια, δικαιώματα και τέλη στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων, του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου και των αρχών του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού.

 

17. Η εισήγηση επί των προσφυγών ενώπιον του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στα πλαίσια της ασκούμενης εποπτείας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης στα αρμόδια δικαστήρια, καθώς επίσης η παρακολούθηση, ο έλεγχος της ορθής βεβαίωσης και είσπραξης φαρικών τελών και πλοηγικών δικαιωμάτων.

 

18. Ο καθορισμός των ενδεικνυόμενων μέτρων για την εκτός και εντός ζώνης λιμένων εξασφάλιση της προστασίας του αιγιαλού, παραλίας και θάλασσας από κάθε είδους εκτέλεση έργων ή επεμβάσεις που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους από τις λιμενικές αρχές.

 

19. Η διατύπωση απόψεων επί μελετών που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς όρους, εκτέλεση λιμενικών έργων, τοποθέτηση πλωτών κατασκευών και τα συναφή θέματα εντός και εκτός Ζώνης Λιμένα.

 

20. Η συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας της χώρας, καθώς και τις λιμενικές αρχές της χώρας στα πλαίσια της λιμενικής πολιτικής.

 

21. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας επί των θεμάτων ασφαλείας, τάξης και ομαλής λειτουργίας των λιμένων της χώρας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

 

22. Η εποπτεία του καθορισμού από τους αρμόδιους φορείς διοίκησης των λιμένων χώρων παραβολής ή πρυμνοδέτησης τουριστικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα και της τιμολογιακής πολιτικής για τα συγκεκριμένα σκάφη.

 

23. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας μειώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και εν γένει απλουστεύονται οι διαδικασίες που προηγούνται της εντολής δημοπράτησης λιμενικών έργων, με την ανάθεση στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ή στην οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας - αναλόγως του μεγέθους των έργων - της ευθύνης συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.