Νόμος 2938/01 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων επιτρέπεται η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για δημόσια ωφέλεια. Οι απαλλοτριώσεις, κηρύσσονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως διατάξεων του Δημοσίου.

 

2. Η αποζημίωση που καταβάλλει το Δημόσιο, για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, για τις παραπάνω απαλλοτριώσεις, λογίζεται ως εισφορά αυτού, στο μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, που αυξάνεται, κατά το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

 

3. Για την ανάθεση εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων, καθώς και για τις προμήθειες της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 8 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), όπως κάθε φορά ισχύει. Με κανονισμούς, που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, καθορίζεται η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης έργων και προμηθειών.

 

Μέχρι την κατάρτιση κανονισμών, εφαρμόζονται οι κανονισμοί και οι διατάξεις που ισχύουν για το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας.

 

4. Η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων διατηρεί όλες τις απαλλαγές και τις ατέλειες που είχε το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

Οι διατάξεις του Κώδικα περί Δικών του Δημοσίου εφαρμόζονται και στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων.

 

5. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας, των μετόχων της και τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές διατάξεις, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.