Νόμος 2992/02 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: (άρθρο 1 παράγραφος 2 οδηγίας 2000/52/ΕΚ) Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως:

 

α) αρχές: όλες οι δημόσιες αρχές, περιλαμβανομένου του κράτους και των περιφερειακών, των τοπικών και όλων των άλλων εδαφικών διοικητικών αρχών,

 

β) δημόσια επιχείρηση: κάθε επιχείρηση στην οποία οι αρχές μπορούν να ασκούν άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή λόγω κυριότητας ή χρηματοοικονομικής συμμετοχής τους σε αυτή ή δυνάμει των κανόνων που τη διέπουν,

 

γ) δημόσια επιχείρηση του τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας: κάθε επιχείρηση της οποίας η κύρια δραστηριότητα, οριζόμενη ως αντιπροσωπεύουσα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της, είναι μεταποιητική. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνονται στον τίτλο Δ - Μεταποιητική βιομηχανία (υπότιτλο ΔΑ έως και ΔΝ) της κοινής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE - αναθεωρημένη) του Κανονισμού ΕΟΚ 761/1993 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 83/1993),

 

δ) επιχείρηση που υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς: κάθε επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί ειδικό ή αποκλειστικό δικαίωμα από το κράτος σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 2 της ίδιας Συνθήκης, η οποία λαμβάνει αντιστάθμιση οποιασδήποτε μορφής σε σχέση με την εν λόγω υπηρεσία και η οποία ασκεί επίσης άλλες δραστηριότητες.

 

ε) διάφορες δραστηριότητες: αφ' ενός όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία χορηγείται σε επιχείρηση ειδικό ή αποκλειστικό δικαίωμα ή όλες οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος με τις οποίες είναι επιφορτισμένη μια επιχείρηση και αφ' ετέρου κάθε άλλο προϊόν ή υπηρεσία που εμπίπτει στο πεδίο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,

 

στ) αποκλειστικά δικαιώματα: τα δικαιώματα που χορηγούνται από το κράτος σε μια επιχείρηση με νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική πράξη που της απονέμει κατ' αποκλειστικότητα το δικαίωμα να παρέχει μια υπηρεσία ή να αναλάβει μια δραστηριότητα εντός δεδομένης γεωγραφικής περιοχής,

 

ζ) ειδικά δικαιώματα: τα δικαιώματα που χορηγούνται από το Κράτος σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων με νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική πράξη η οποία, εντός δεδομένης γεωγραφικής περιοχής:

 

α)α) περιορίζει σε δύο ή περισσότερες τις επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται να παρέχουν μια υπηρεσία ή να αναλάβουν μια δραστηριότητα χωρίς να τηρούνται αντικειμενικά κριτήρια που βασίζονται στην αρχή της αναλογικότητας και δεν εισάγουν διακρίσεις, ή

 

β)β) ορίζει με κριτήρια άλλα από εκείνα που αναφέρονται ανωτέρω, περισσότερες της μιας ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται να παρέχουν μια υπηρεσία ή να αναλάβουν μια δραστηριότητα, ή

 

γ)γ) παρέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή επιχειρήσεις με κριτήρια άλλα από εκείνα που αναφέρονται ανωτέρω, νομικά ή κανονιστικά πλεονεκτήματα που επηρεάζουν ουσιωδώς την ικανότητα οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης να παρέχει την ίδια υπηρεσία ή να ασκεί την ίδια δραστηριότητα στην ίδια γεωγραφική περιοχή με ουσιαστικά ίσους όρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 3517/2006 (ΦΕΚ 271/Α/2006).

 

2. Η άσκηση αποφασιστικής επιρροής από τις δημόσιες αρχές στην επιχείρηση τεκμαίρεται όταν άμεσα ή έμμεσα οι αρχές αυτές:

 

α) κατέχουν την πλειοψηφία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της επιχείρησης, ή

 

β) ελέγχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με τα μερίδια που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή

 

γ) μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.